Jump to content

Nieuwe Algemene Voorwaarden


Recommended Posts

Per vandaag 1 augustus 2013 zijn er nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht op GTAGames.nl. Belangrijkste reden waarom deze algemene voorwaarden werd doorgevoerd omdat we nu bij de registratie een check via de Spam Monitoring Service van Invision Power Services, Inc. uitvoeren. Dit zal hopelijk vele spamaccounts tegengaan.

Tevens zijn diverse stukken herschreven en verbeterd, al zullen ook in de nabije toekomst nog enkele wijzigingen worden gemaakt.

De Regels van het forum zijn verder niet gewijzigd.

Leden die voor 1 augustus 2013 hebben geregistreerd op GTAGames.nl hebben een termijn van 30 dagen om via mij bezwaar te maken tegen de nieuwe algemene voorwaarden. Na bezwaar zal dan de toegang tot GTAGames.nl worden ontzegd. Ook voor verdere vragen over de algemene voorwaarden kan je altijd contact met mij opnemen.


Begrippen

 • GTAGames.nl: Met GTAGames.nl wordt bedoeld GTAForum.nl, WikiGTA.org en/of onderliggende websites en/of dochterwebsites en/of andere diensten die voortkomen uit GTAGames.nl. Hierbij is Joriz contactpersoon en eigenaar van GTAGames.nl.
 • Gebruikers: Alle bezoekers van GTAGames.nl, waaronder gasten en leden.
 • Gasten: Gebruikers van GTAGames.nl die nog geen lidmaatschap zijn aangegaan.
 • Leden: Alle geregistreerde gebruikers op GTAGames.nl wie een lidmaatschap of overeenkomst voor één van de diensten van GTAGames.nl heeft.

Wijzigingen

GTAGames.nl heeft het recht de voorwaarden te alle tijden éénzijdig aan te passen. Als er wijzigingen plaatsvinden van de Algemene Voorwaarden zal dit tevens in de Mededelingen-sectie van GTAGames.nl worden aangekondigd. Indien de gebruiker na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van GTAGames.nl betekent dit dat de gebruiker deze wijzigingen onherroepelijk heeft aanvaard.

Regels

GTAGames.nl heeft enkele grond- en gedragsregels voor leden. Alle leden van GTAGames.nl dienen zich hieraan te houden. Een meest actuele versie van de regels is te raadplegen in het helpdocument: Regels.

Privacy & Cookies

GTAGames.nl vindt de privacy van haar gebruikers zeer belangrijk. De meest actuele versie van hoe wordt omgegaan met privacy staat beschreven in: Cookies & Privacyinformatie

Aansprakelijkheid

 • GTAGames.nl is een gemeenschap met Grand Theft Auto (GTA) als één van de hoofdonderwerpen. GTA is een gewelddadig spel met een PEGI-adviesleeftijd van 18 jaar of ouder. GTAGames.nl hanteert deze adviesleeftijd voor het forum.
 • GTAGames.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.
 • GTAGames.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 • GTAGames.nl is nimmer aansprakelijk voor de door de leden geplaatste inhoud; dit omvat onder meer het volgende:
  • Illegaal materiaal – Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video, of muziekbestanden waarvoor geen toestemming verkregen is of auteursrechten betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving.
  • Adultmateriaal – Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend alle pornografie, erotische foto's en plaatjes, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip adultmateriaal is geheel de discretie van GTAGames.nl.
  • Warez – Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend software uit illegale bron, ROM's, emulatoren, etc, en de encryptie van het bovenstaande.

  [*]GTAGames.nl is nimmer aansprakelijk voor het gedrag en/of wangedrag van gebruikers buiten GTAGames.nl om. Dit omvat onder meer het volgende:

  • Internetcommunicatie waaronder Skype, e-mail, sms, gastenboeken, andere fora, IRC-systemen en/of andere manieren van contact via Internet.
  • Overige vormen van communicatie waaronder ook verbale en/of non-verbale communicatie.

  [*]GTAGames.nl is niet aansprakelijk voor uitval of onbereikbaarheid van GTAGames.nl. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS of DDoS-attacks, stroomstoringen en andere storingen die buiten de macht van GTAGames.nl liggen. GTAGames.nl is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van GTAGames.nl ten gevolge van het redelijkerwijs benodigde onderhoud aan de GTAGames.nl systemen door of vanwege GTAGames.nl.

  [*]GTAGames.nl is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade door het op onrechtmatige wijze terecht komen van data en/of gegevens van GTAGames.nl bij derden en de verspreiding hiervan.

  [*]GTAGames.nl is gerechtigd verbeteringen in of aan GTAGames.nl-systemen en/of -websites aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker. GTAGames.nl is niet aansprakelijk voor eventuele kosten, te maken of gemaakt door de gebruiker ten gevolge van deze wijzigingen.

Lidmaatschap

De gebruiker mag kosteloos van het lidmaatschap van GTAGames.nl gebruik maken zolang de gebruiker akkoord gaat met de volgende punten:

 • De gebruiker respecteert de voorwaarden en de regels en komt deze na. Indien de gebruiker hier niet mee akkoord gaat mag de gebruiker geen gebruik maken van zijn lidmaatschap.
 • Indien de gebruiker minderjarig is en de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, of onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is tevens toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist (ouders/verzorgers).
 • De gebruiker gaat ermee akkoord niet de Nederlandse wetgeving te overtreden bij gebruik van dit forum, waaronder ook de wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht (Auteurswet).
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat alle aan GTAGames.nl verzonden gegevens en bestanden voor onbepaalde tijd worden bewaard en verwerkt. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend forumberichten, persoonlijke berichten, chatberichten, downloads, afbeeldingen, foto's, e-mailadressen en IP-adressen.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat alle aan GTAGames.nl verzonden gegevens en bestanden zonder melding aan de gebruiker kunnen worden gewijzigd en verwijderd. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend forumberichten, persoonlijke berichten, chatberichten, downloads, afbeeldingen, foto's, e-mailadressen en IP-adressen.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat alle aan GTAGames.nl verzonden gegevens en bestanden geanonimiseerd kunnen worden gebruikt voor analyse en marketingdoeleinden door GTAGames.nl en haar partners.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat het bij registratie verstrekte e-mailadres en IP-adres wordt verwerkt in de Spam Monitoring Service van Invision Power Services, Inc. volgens de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en de wetten van het Gemenebest van Virginia. De aan de Invision Power Services, Inc. verstrekte gegevens zullen na controle binnen 48 uur permanent worden verwijderd mits de verstrekte gegevens niet worden gemarkeerd als spamgebruiker. Alle gegevens die worden aangemerkt als spamgebruiker zullen voor onbepaalde tijd worden bewaard door Invision Power Services, Inc. voor het verbeteren van de Spam Monitoring Service.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat GTAGames.nl het recht heeft alle aan GTAGames.nl verzonden gegevens en bestanden te controleren op hetgeen in onze grond- en gedragsregels verboden is als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend forumberichten, persoonlijke berichten, chatberichten, downloads, afbeeldingen, foto's, e-mailadressen en IP-adressen.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat GTAGames.nl het recht heeft te allen tijde het lidmaatschap zonder opgaaf van reden op te heffen of de toegang tot GTAGames.nl te ontnemen.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord maximaal één (1) lidmaatschap te hebben bij GTAGames.nl. Indien een gebruiker meerdere lidmaatschappen aangaat zullen alle lidmaatschappen worden ontbonden en toegang tot GTAGames.nl worden ontnomen.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat het lidmaatschap enkel wordt gebruikt door een natuurlijke persoon.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat het lidmaatschap niet wordt gebruikt voor het aannemen van een valse identiteit die reputatie van andere kan beschadigen.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord nooit zijn account aan derden te verstrekken.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord nooit zonder toestemming van GTAGames.nl te melden wat er in de afgesloten gedeeltes van GTAGames.nl staat.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord geen gebruik te maken van onderdrukkingsfuncties voor bepaalde opties en/of functies op GTAGames.nl. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend advertentie blokkade software, open proxies, exit servers en Tor.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord zijn lidmaatschap niet te gebruiken voor smaad, laster en/of alle andere vormen van schade tegen GTAGames.nl.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat zijn lidmaatschap vervalt en/of de toegang tot het forum ontnomen wordt indien de gebruiker andere leden van GTAGames.nl lastigvalt. Dit geldt zowel binnen GTAGames.nl als buiten GTAGames.nl om.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat alles wat met zijn account wordt geplaatst op GTAGames.nl door de gebruiker zelf is gemaakt. Indien dit niet het geval is dient de gebruiker toestemming hiervoor te hebben van de betreffende auteur.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat geplaatst materiaal door de gebruiker niet privacyschendend is.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord alle verantwoordelijkheid op zich te nemen bij al het door de gebruiker geplaatste materiaal.

Betaalde en overige lidmaatschappen

Indien de gebruiker een betaald of overig lidmaatschap heeft bij GTAGames.nl zijn extra voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden staan beschreven bij het aangaan van dit betaald of overig lidmaatschap.

Overname van informatie

Het direct en/of letterlijk overnemen van materiaal van GTAGames.nl is alleen toegestaan met toestemming van GTAGames.nl.

Copyrights

'Grand Theft Auto', 'GTA2', 'Grand Theft Auto 3', 'Grand Theft Auto III', het Grand Theft Auto III-logo, 'Grand Theft Auto Vice City', 'Grand Theft Auto: San Andreas', 'Grand Theft Auto IV', 'Grand Theft Auto Chinatown Wars', 'Grand Theft Auto V Five', 'Rockstar Games' en het 'R*'-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Rockstar Games, een onderdeel van Take-Two Interactive.

'GTAGames', 'GTAGames.nl' en het GTAGames.nl-logo zijn eigendom van GTAGames.nl. Wie inbreuk maakt op één van deze namen kan worden veroordeeld om die inbreuk onmiddellijk te staken. De rechtbank kan de inbreukmaker een dwangsom opleggen. Tevens kan een schadevergoeding tot de veroordeling behoren.

Op al het materiaal wat op deze website is geplaatst zit auteursrecht. Het materiaal mag niet worden overgenomen zonder toestemming van de oorspronkelijke auteur.

Deze voorwaarden zijn later ook na te lezen in het helpdocument: Algemene voorwaarden

Versie: donderdag 1 augustus 2013

Link to post
Share on other sites
 • Replies 31
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

 • SpacyColours

  5

 • Joriz

  4

 • MegaPilot

  4

 • Kloep

  3

SpacyColours

Leden die voor 1 augustus 2013 hebben geregistreerd op GTAGames.nl hebben een termijn van 30 dagen om via mij bezwaar te maken tegen de nieuwe algemene voorwaarden. Na bezwaar zal dan de toegang tot GTAGames.nl worden ontzegd.

Lol?

Link to post
Share on other sites

Betekend dit dat illegale dingen nu wel besproken mogen worden?

"De regels zijn niet gewijzigd"

Leden die voor 1 augustus 2013 hebben geregistreerd op GTAGames.nl hebben een termijn van 30 dagen om via mij bezwaar te maken tegen de nieuwe algemene voorwaarden. Na bezwaar zal dan de toegang tot GTAGames.nl worden ontzegd.

Lol?

Is gewoon normaal hoor, als jij niet akkoord gaat met de voorwaarden kun je je toch ook niet registreren? Vraag me dan alleen af of de persoon die hier tegen is niet al akkoord is gegaan omdat er staat dat de voorwaarden gewoon mogen worden gewijzigd.

Edited by Davedavy
Link to post
Share on other sites

Mogen torrents vanaf nu wel besproken worden? Ik zie namelijk dat warez anders geformuleerd is.

Is gewoon normaal hoor, als jij niet akkoord gaat met de voorwaarden kun je je toch ook niet registreren? Vraag me dan alleen af of de persoon die hier tegen is niet al akkoord is gegaan omdat er staat dat de voorwaarden gewoon mogen worden gewijzigd.

Dus als er nu staat "betaal 50 euro" moeten wij daar maar akkoord mee gaan? Ik vind het maar normaal dat je ertegen kan protesteren, al verwacht ik niet dat dat gebeurd.

Edited by MegaPilot
Link to post
Share on other sites

 • Geen warez (dus geen verzoeken om, bespreken van of links naar illegale software etc. en/of tools hiervoor)

Let op: de voorwaarden zijn niet direct forumregels, ook al is er een zekere overlap.

Link to post
Share on other sites

Uit de forumregels:

 • Geen warez (dus geen verzoeken om, bespreken van of links naar illegale software etc. en/of tools hiervoor)

Torrents zijn niet per definitie illigaal, dat weet je maar al te goed.

Ik heb liever dat je gewoon toegeeft dat jullie(de crew) liever niet hebben dat er over torrents gesproken wordt en dat dit duidelijk in de regels staat als voorheen, maar nu mag er volgens de huidige regels gewoon over torrents gepraat worden.

Het gaat er mij trouwens niet om om de mierenneuker uit te hangen, maar om de regels duidelijk te houden voor iedereen. Had ik hier niet gepost en enkel deze regels strikt opgevolgd, ik had een artikeltje in de Softwarehandleiding gemaakt over een torrentprogramma.

Edited by MegaPilot
Link to post
Share on other sites

Tja, wat moet ik hier nou van zeggen... :zz:

Ik denk dat het goed tegen de spammers helpt, maar voor de rest zit het mij alleen maar meer in de weg.

Link to post
Share on other sites

Uit de forumregels:

 • Geen warez (dus geen verzoeken om, bespreken van of links naar illegale software etc. en/of tools hiervoor)

Torrents zijn niet per definitie illigaal, dat weet je maar al te goed.

Ik heb liever dat je gewoon toegeeft dat jullie(de crew) liever niet hebben dat er over torrents gesproken wordt en dat dit duidelijk in de regels staat als voorheen, maar nu mag er volgens de huidige regels gewoon over torrents gepraat worden.

Het gaat er mij trouwens niet om om de mierenneuker uit te hangen, maar om de regels duidelijk te houden voor iedereen. Had ik hier niet gepost en enkel deze regels strikt opgevolgd, ik had een artikeltje in de Softwarehandleiding gemaakt over een torrentprogramma.

In de regels staat "geen warez". Zoals je zelf al aangeeft kunnen wij niet bepalen of een specifieke torrent legale of illegale content verstrekt aan de downloader als crew zijnde. Omdat torrents echter veelal worden gebruikt voor het delen van illegale content, hanteren wij als crew een eenduidige lijn: niks over torrents mag geplaatst worden op gtaforum.nl, en dit hanteren we op basis van de regel "geen warez".

Ook de discussie of er dan wel over een torrentprogramma mag worden gesproken omdat het programma zelf niet illegaal is, beslechten we op basis van bovenstaande, ook dat is niet toegestaan.

Veel duidelijker kunnen we als crew niet zijn hierover denk ik?

Link to post
Share on other sites

maar nu mag er volgens de huidige regels gewoon over torrents gepraat worden.

De forumregels zijn niet gewijzigd. Enkel de Algemene Voorwaarden. Aangezien de Algemene voorwaarden wijzigen meer werk en aankondiging kost is dit pas dacht ik de derde of vierde keer dat ze ooit wijzigen.

De forumregels worden wat vaker aangepast.

Volgens mij staat redelijk duidelijk dat je geen tools mag bespreken waarmee je illegaal software kan downloaden. Dus dat lijkt me ook redelijk van toepassing als jij uit gaat leggen hoe je een torrent bestand download.

En.. Wat is er precies veranderd?

De oude versie is hier terug te lezen: http://web.archive.org/web/20130530130058/http://www.gtaforum.nl/index.php?app=core&module=help&do=01&HID=24

Zoals ik zei zijn er enkele dingen gewijzigd en verbeterd. De grootste verandering is dus de Spam Monitoring Service die niet voor leden die hebben geregistreerd voor 1 augustus 2013 van toepassing is.

Link to post
Share on other sites

Dus als er nu staat "betaal 50 euro" moeten wij daar maar akkoord mee gaan?

Nee, en als je goed leest had je je eigenvraag kunnen beantwoorden. Er staat dat wanneer je nu niet akkoord gaat de toegang wordt ontzegd. Dit is niet als in gebanned worden omdat je je niet kan gedragen, dit is omdat je geen toegang mag hebben wanneer je niet akkoord gaat met de voorwaarden.

Als er nu dus staat dat je geld moet betalen, zal je ook de mogelijkheid krijgen om niet akkoord te gaan. Dan wordt de toegang ontzegt, en houd je voldoende geldjes over voor GTA V. :)

Link to post
Share on other sites
SpacyColours

Leden die voor 1 augustus 2013 hebben geregistreerd op GTAGames.nl hebben een termijn van 30 dagen om via mij bezwaar te maken tegen de nieuwe algemene voorwaarden. Na bezwaar zal dan de toegang tot GTAGames.nl worden ontzegd.

Lol?

Is gewoon normaal hoor, als jij niet akkoord gaat met de voorwaarden kun je je toch ook niet registreren? Vraag me dan alleen af of de persoon die hier tegen is niet al akkoord is gegaan omdat er staat dat de voorwaarden gewoon mogen worden gewijzigd.

Dat snap ik, maar waarom een termijn van 30 dagen? Als ik het over 31 dagen niet met de voorwaarden eens ben word ik toch ook van het forum geknikkerd?

Link to post
Share on other sites

Dat snap ik, maar waarom een termijn van 30 dagen? Als ik het over 31 dagen niet met de voorwaarden eens ben word ik toch ook van het forum geknikkerd?

Waarschijnlijk ben je dan akkoord gegaan. Lijkt me het meest logisch namelijk.

Link to post
Share on other sites
Veel duidelijker kunnen we als crew niet zijn hierover denk ik?

Waarom is torrents dan uit "warez" weggehaald? Als je als crew die regel hanteert, waarom staat het dan niet in de regels(wat het vroeger dus wel deed)? Ook legale torrents worden geweerd door die niet vermelde regel van jullie. Gezien het feit legale torrents onder geen enkel beding onder warez vallen, is het in mijn ogen niet vermeld.

***

Ik gaf alleen maar een voorbeeld aan Davedavy waarom er de kans op protest is. ;)

maar nu mag er volgens de huidige regels gewoon over torrents gepraat worden.

De forumregels zijn niet gewijzigd. Enkel de Algemene Voorwaarden. Aangezien de Algemene voorwaarden wijzigen meer werk en aankondiging kost is dit pas dacht ik de derde of vierde keer dat ze ooit wijzigen.

De forumregels worden wat vaker aangepast.

Volgens mij staat redelijk duidelijk dat je geen tools mag bespreken waarmee je illegaal software kan downloaden. Dus dat lijkt me ook redelijk van toepassing als jij uit gaat leggen hoe je een torrent bestand download.

Dit zijn toch de regels? Ik ben er vrij zeker van dat er vroeger expliciet stond dat torrents niet besproken mochten worden. Er staat inderdaad vermeld dat je geen tools mag bespreken waarmee je illigale software kunt downloaden(dan kun je eigenlijk evengoed zowat elke download manager weren, maar dat terzijde..), maar waar staat er dat legale torrents ook niet mogen besproken worden? Ik citeer even Jacky-2007:

"Omdat torrents echter veelal worden gebruikt voor het delen van illegale content, hanteren wij als crew een eenduidige lijn: niks over torrents mag geplaatst worden op gtaforum.nl, en dit hanteren we op basis van de regel "geen warez"."

Als onwetend(lees: je weet niets over de eenduidige lijn die de crew herin hanteert) lid kan je hieruit(uit de volledige regel van "geen warez") niet afleiden dat legale torrents niet besproken mogen worden.

Ik vond het imo veel duidelijker toen er duidelijk stond dat er geen torrents besproken mochten worden, dit is veel te vaag en wordt makkelijk op verschillende manieren geïnterpreteerd.

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...