Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'Op zyn Kop'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Forum
  • GTAGames.nl Netwerk
  • Grand Theft Auto & Red Dead
  • Overig
  • Ledenfora

Blogs

 • Mazzeltje
 • AWN
 • Marius z'n Blogje
 • .Levi.
 • OWN
 • Blog owners manual
 • WikiGTA
 • GTA Martineza
 • The Gunslingers
 • Jarno blog
 • Jowx' Blog
 • GTA2 Warzone
 • GTA-Sheep is jarig!
 • GTA Mafia Stories
 • Project's en co. - E3 Blog
 • ICT
 • Joriz Blog
 • GTAforum Verhalen
 • GFX Spot
 • The Yakuza
 • Web-dev & Programmeren
 • Rick Roll!
 • F1 News Bulletin
 • Thundertje's Blog
 • Arjen's Blog
 • The DuckDome
 • GamesThug.com
 • De Schijtlama's
 • ML Awards
 • MAF
 • Overclocking 2.0
 • blogs_blog_42
 • The Gunslingers
 • Beat Down Blog
 • LibertyKillerZ
 • PPL
 • FireFoxer
 • The Royal Guardian
 • AIRSICK Magazine.
 • De Zoepketel
 • Hoe te deleten?
 • The Covesight Community Blog
 • Fiegel's Projects
 • Gold Rush Blog
 • GTA Martineza (PUBLIC)
 • Marius z'n Blogje (PUBLIC)
 • OWN Testblog
 • OWN (PRIVATE CLUB)
 • Leeg
 • LibertyKillerZ Privé
 • Rick Roll! (PUBLIC)
 • Web-dev & Programmeren (PRIVATE CLUB)
 • Thundertje's Blog (PRIVATE)
 • Thundertje's Blog (PRIVATE CLUB)
 • FireFoxer (PRIVATE CLUB)
 • Blogs
 • Testblog
 • Wollepluis
 • Opinieblad
 • Death Blog
 • Death Inc Ledensectie
 • PC Clan Events
 • XBOX 360 Clan Events
 • CrewLife
 • Sprunk & Co Computertips
 • Graphics Blog
 • FTF Storylines archief
 • Cosily Club
 • CO-omgeving
 • Club Duck
 • Leeg
 • Forumpoker
 • Development Blog
 • Koeien en kalveren en dingen enzo
 • Covesight Propaganda
 • OWN Lustrum
 • The FL Studio Blog
 • Guard's Blog
 • JOB
 • Svenie's Blog
 • MD's Blog
 • Winning Shot
 • BBB - Bassieboy's Blog
 • Boer's Hok
 • Application Narrator
 • Phoenomena
 • Speratyal Fantasy
 • Sans Scrupules
 • The Underground
 • Everybody loves Joey
 • Sport Blog
 • Geen mening
 • Inactief
 • The Oceans Blog
 • The Oceans Kladpapier
 • The Oceans Casino
 • The Oceans Casino - Medewerkers
 • Joriz's Blog 2
 • Overig
 • Eliology
 • Top 20
 • Illuminati
 • Asphy's blog
 • Votairs blog
 • ERRWINS' Blog
 • Nick's Life in a Blog
 • Jaarboek 2016
 • WIDM
 • Michael's Fotogalerij
 • The Independent
 • The Criminal Legends Blog
 • Pit of insanity
 • De Koning
 • Idk... It's mine
 • Aron’s Schrijfkrabbels
 • Actief
 • InsideGTA
 • NicolaB's Blog
 • De Kamer van Klank
 • De Blog

Categories

 • Grand Theft Auto VI
 • Grand Theft Auto V
  • Modificaties
  • Trainers
  • Save Games
 • Grand Theft Auto IV
  • Save Games PS3
  • Save Games PC
  • HD Trailers
  • Patches
  • Modificaties
  • Editors en Tools
 • Chinatown Wars
  • PSP Save Games
 • GTA Vice City Stories
  • Save Games PSP
  • Trainers
 • GTA Liberty City Stories
  • Save Games PSP
  • Trainers & Tools
 • GTA San Andreas
  • Editors en Tools
  • Modificaties
  • Save Games Android / iOS
  • Save Games PC
  • Save Games PS2
  • Trainers
 • GTA Vice City
  • Editors en Tools
  • Trainers
  • Save Games
  • Modificaties
 • Grand Theft Auto III
  • Modificaties
  • Skins
  • Save Games
  • Trainers
  • Editors en Tools
 • GTA2
  • Editors en Tools
  • Modificaties
 • Grand Theft Auto
  • Editors en Tools
 • Handige Tools en bestanden
 • DE GROTE GTAGAMES.NL ZOMERACTIE!

Categories

 • GTA Online
 • GTA+ voordelen
 • Red Dead Online

Categories

 • Grand Theft Auto
 • Rockstar Games
 • Community
 • Red Dead Redemption
 • GTA Online Events
 • Grand Theft Auto VI

Product Groups

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

Found 10 results

 1. Bierbuikje

  Op zyn Kop #7856 - Welkom

  ǝıʇɔɐpǝɹpɟooɥ ǝp ɹoop uǝʌǝɹɥɔsǝƃ sı ʞǝıɹqnɹ ǝzǝp ǝıʇɔɐpǝɹpɟooɥ ǝp ¡uǝzǝl ʇunʞ sǝǝdoɹnƎ uɾız do ƃou ɥɔoʇ ʇıp ǝɾ ǝoɥ ɹǝʌo lɐıɹoʇnʇ ǝƃıpuɐɥ uǝǝ ɹǝpuoɹǝıɥ sı ǝıʇıpǝ ǝzǝp uɐʌ ɹǝzǝl ǝsǝoɹnƎ ǝp ɹooΛ ˙uǝɥ uɐɐ ǝpo uǝǝ suǝǝ ɾıʍ uǝƃuǝɹq ǝıʇıpǝ ǝzǝp ʇǝɯ ɹɐɐɯ 'uǝzǝl uǝuunʞ doʇɥɔǝɹ ʇǝɥ ɾıʍ ʇɐpoz suo uɐɐ uǝssɐduɐɐ pɾıʇlɐ ɹɐɐɯ pɾıʇlɐ ɥɔız uǝʇǝoɯ ɾız 'ʞɾılǝʞʞɐɯǝƃ ʇǝıu ʞɾılǝɯɐu ʇǝɥ uǝqqǝɥ sɹëılɐɹʇsn∀ ǝp ˙suǝɯǝpǝɯ ǝɥɔsılɐɹʇsn∀ ǝzuo ʇoʇ sı pǝʇɐɔıpǝp ƃıpǝlloʌ ǝıʇıpǝ ǝzǝp ʇɐpɯo sı ʇıp ˙uɐɐʇs doʞ uɾız do ƃıpǝlloʌ sɯǝʇı uǝ s,ɐǝuılɐ 'uǝuuız 'sɹǝʇʇǝl 'uǝpɹooʍ ǝllɐ ʇɐp uɾız uǝllɐʌǝƃdo lɐ uǝıɥɔssıɯ ǝɾ lɐz ʇǝH ˙doʞ uʎz dO uɐʌ ǝıʇıpǝ ǝʍnǝıu ǝzǝp ɾıq ¡ɯoʞlǝM ¡ɯoʞlǝM
 2. Bierbuikje

  Op zyn Kop #7856 - Krantenkoppen

  ǝıʇɔɐpǝɹpɟooɥ ǝp ɹoop uǝʌǝɹɥɔsǝƃ sı ʞǝıɹqnɹ ǝzǝp ¡lǝǝuoıʇoɯƎ ˙ʇɹɐɥ uɾız ʇın ʇɥɔǝɹ snp ɯɐʍʞ ʇɐp uƎ ,,˙09Ɛ xoqx ǝp ɹooʌ ǝoɥ ʇǝıu ʇǝǝʍ ɹɐɐW ˙pɐʇs ǝp ɹoop uǝsınɹɔ ɹǝʞʞǝl uǝ uǝunʇ uǝ uǝdoʞ s,oʇnɐ ɹǝʞʞǝl uooʍǝƃ uǝ ǝɯɐƃǝʌɐs ʇuǝɔoɹd ɹǝpuoɥ uǝǝ lıʍ ʞI ¡ʇnʞ oz uooʍǝƃ uɾız ǝıp 'sǝɔɐɹ ǝp ɹɐɐW ˙pɐʇs ǝp uǝ uǝunʇ ʇǝɥ 's,oʇnɐ ǝp 'ʇɔǝɟɹǝd sı sǝll∀ ˙uɐɯ ƃuɐl ǝʇ uǝɹnp sǝɔɐɹ ǝp ˙qǝɥ uı uız ʇɥɔǝ ʞı slɐ ʇʞnl ɾıɯ ʇɐp ɾıɯ ɹooʌ ǝɯɐƃ uǝǝ ʇɥɔǝ sı ∀˥ qnlƆ ʇɥƃıupıW,, :ıǝz ɾıH ˙ƃɐɯ ʇɐp ˙ɯǝɥ uǝunǝʇs ɾıʍ uƎ ˙ǝʇɯɐɐɥɔs ɹǝpuoZ ˙sǝʇɐpdnsnʇɐʇs ǝp uı 'uooʍǝפ ˙ʇǝɥ Ɛᄅ0uıʌǝʞ∀┴פ pǝǝp ɯoɹɐɐp ˙sɹǝpuɐ ʇǝıu ǝɾ unʞ uɐp ˙uooʍǝƃ ʇǝɥ ʇǝoɯ sɯoS ƃıpou ʇɐp sı sɯos :uǝʇɹoʇsʇın ʇɹɐɥ ǝſ ¿ʇƃɾıɹʞǝǝɯ ǝɾ ʇɐp ƃop ǝıƃƃop doouS uɐʌ ɯnqlɐ ǝpno ʇǝɥ uǝıɥɔssıɯ ɟO ¿ʇız lǝqɐʞ ǝıp do ǝıp ƃuılq ƃuılq ǝp uǝıɥɔssıɯ ʇǝɥ sI ¿uǝʇʇız uı suǝƃɹǝ ɥɔoʇ ʇǝoɯ lıɥɔsɹǝʌ ʇǝɥ ʇuɐʍ 'uǝƃɐɹʌ ʇǝɯ ɹǝʇɥɔɐ nu ʇɟɾılq ɹǝʌǝɹoℲ‾ſW ˙sı ɔnɹʇƃuıʇǝʞɹɐɯ uǝǝ sʇɥɔǝls ʇɐp ʇɐp sɾıʍ lǝus lɐ ɯǝɥ uǝʇʞɐɐɯ uǝpǝl ǝp ɹɐɐW ˙uɾız ɹǝʇǝq ɟǝıʇɐʇılɐʍʞ uǝpnoz uǝƃuıp ǝplnƃɹǝʌ ǝıp ʇuɐʍ 'lǝqɐʞ-IWpH uǝpnoƃ uǝǝ ɹǝʌǝɹoℲ‾ſW ʇɥɔoz ƃɐɐpuɐΛ ](pnoƃ) lǝqɐʞ IWpH :ʇɥɔozǝפ ¡ǝoʇ pıǝɥsɾıʍ uǝ ʞnlǝƃ lǝǝʌ ɹɐɐd ǝƃıʇsɯoʞǝoʇ ʇǝɥ uǝsuǝʍ ǝM ˙spıʌɐpoɹpuɐN uǝ ɯǝɥ uǝssnʇ ǝppıǝɹdsuooʇuǝʇ ǝıʇɐlǝɹ ǝƃıuuı uɾız ʞǝǝʍ uǝdolǝƃɟɐ uɐʌ Ⅎ∀W ǝp uı ˙pǝuʍԀ uǝoʇ ʞɾılǝpınp pɹǝʍ ʇɐp ˙uǝqqǝɥ ɹɐɐʞlǝ ʇǝɯ sʇǝı spıʌɐpoɹpuɐN ɹoʇɐɹǝpoɯ lɐqolƃ ǝp uǝ ˙pǝuʍԀ pıl ʇǝɥ ʇɐp ʇʞıǝɹǝq ʇɥɔıɹǝq ǝʞɾılǝƃnǝɥ ʇǝɥ ʇɟǝǝɥ suO ƃuıɹǝʞɹǝʌ uǝqqǝɥ spıʌɐpoɹpuɐN uǝ ˙pǝuʍԀ ¡ɹǝızǝldsǝǝl lǝǝΛ ˙uǝʇʇɐʌuǝɯɐs ʞɾılǝʇɥɔızɹǝʌo sʍnǝıu ʇǝɥ ɾıʍ ɹɐɐʍ 'uǝddoʞʇuɐɹʞ ɾıq ɯoʞlǝM
 3. Bierbuikje

  Op zyn Kop #7856 - Voor de Sfeer

  ǝıʇɔɐpǝɹpɟooɥ ǝp ɹoop uǝʌǝɹɥɔsǝƃ sı ʞǝıɹqnɹ ǝzǝp ¡uǝƃɹoz ɹooʌ ʞǝıɹqnɹ ǝzǝp ʇɐɐƃ ɹɐɐp uƎ ˙uǝɯoʞ ǝʇ ƃuıɯɯǝʇs ǝp uı ɹooʌɹǝ ɯo uǝqqǝɥ sʇǝı lǝʍ ʞɾılɹnnʇɐu ǝɾ ʇǝoɯ 'ʇɐɐƃ sol lɐɐɯǝlǝɥ doʞ uʎz dO sl∀ ǝıʇɔɐpǝɹ ǝp ɹoop uǝʌǝɹɥɔsǝƃ sı ɯǝʇı ʇıp
 4. Bierbuikje

  Op zyn Kop #7856 - Down Under

  Deze rubriek is geschreven door de hoofdredactie De altijd zo geplaagde Australiërs worden hier in het zonnetje gezet. Nu staat de rest eens op z'n kop, in plaats van hen. Altijd die misplaatste grappen dat ze op de kop leven enzovoort. Wij strijden voor Australië. Go Australia! Australians all let us rejoice For we are young and free We've golden soil and wealth for toil, Our home is girt by sea: Our land abounds in nature's gifts Of beauty rich and rare, In history's page let every stage Advance Australia fair, In joyful strains then let us sing Advance Australia fair. beneath our radiant Southern Cross, We'll toil with hearts and hands, To make this Commonwealth of ours renowned of all the lands, For those who've come across the seas We've boundless plains to share, With courage let us all combine To advance Australia fair. In joyful strains then let us sing, Advance Australia fair.
 5. Bierbuikje

  Op zyn Kop #7856 - Woordgrappen

  ǝıʇɔɐpǝɹpɟooɥ ǝp ɹoop uǝʌǝɹɥɔsǝƃ sı ʞǝıɹqnɹ ǝzǝp ˙,Ⅎ∀W, ɹoop suǝǝ ,NMO, ǝɾpɹooʍ ʇǝɥ ƃuɐʌɹǝʌ 'ʇɐɐƃ ɹǝʌo ʇǝɥ ɹɐɐʍ uǝʇǝʍ ʇǝıu ǝıp uǝuǝƃǝıp ɹooΛ ˙NMO slɐ Ⅎ∀W lǝʍoz do uı ǝɾpɹooʍ ʇɹoʞ uǝǝ ʇǝɯ ɾıɥ ʇlǝǝds ,osoıNMO, lǝʇıʇsɹǝʞınɹqǝƃ uɾız ʇǝW ˙pǝuʍԀ lǝʍ ɥɔoʇ uǝddɐɹƃpɹooʍ ǝp uɐʌ ɹɐɐuuıʍ ǝʇɥɔǝ ǝp sɐʍ ǝıʇɔɐpǝɹ ǝp ɹooΛ ˙ǝƃǝʍɹǝʇɥɔɐ ɾıɥ ʇǝıl ,pǝNMOǝƃ, uɐʌ ƃuıllǝds ǝp ɹɐɐɯ 'ƃuılǝdspɹooʍ uɾız uı NMO ǝɾpɐɐlqʞǝǝʍ ʇǝɥ lɐɐɯǝǝʍʇ ʇʞınɹqǝƃ ɾıH ˙ʇolıԀɐƃǝW uɐʌ ƃuıpuǝzuı ǝɹǝpuɐ uǝƎ ˙ʇpɹoʍ pNMOǝƃ NMO ʇɐp ǝǝpı ʇǝɥ ɹǝpɹǝǝ qǝH - ˙ɹǝʇǝɯ uǝǝƃ ɹooʌ lɐʌǝƃ ɹǝpǝı uı ʇdool uız ǝp 'uɾız ʇǝoɯ ʇǝıu ɟo lǝʍ nou ɯǝɥ ʇıp ɟo ʇǝıu lǝʍ uǝʇǝʍ ǝıʇɔɐpǝɹpɟooɥ ǝp uɐʌ ɾıM ˙ㄥㄥ0Ɩ˥Ɛ uɐʌ ƃuıƃod ǝp ʇuɾıɥɔsɹǝʌ ƃɐpɹǝʇɐz do Ⅎ∀W ʇɐp ʇǝıu lǝʍ ┴NMO ʇǝH - ¡ʇıǝʇılɐnʇɔɐ ǝp do uı ƃou ʞoo ʇlǝǝds uǝ NMO uɐʌ slɐ Ⅎ∀W uɐʌ ɯɐɐu ǝp lǝʍoz ɹǝıɥ ʇʞınɹqǝƃ ɾıH ˙ʇolıԀɐƃǝW uɐʌ ƃuıƃod ǝɹǝddɐp uǝƎ ˙ʇuɾıɥɔsɹǝʌ ƃɐpuoz do NMO ʇɐp Ⅎ∀W ɥɔo┴ - :ɹǝpuoɹǝıɥ pɯosǝƃdo (uǝʇsʇɥɔǝls) uǝʇsǝq ǝp uǝqqǝɥ ǝM ˙uǝʞɐɯ ɹǝʌo uǝddɐɹƃpɹooʍ ʞɐɐʌ uɐʌ ɹɐɐp ǝıp uǝpǝl ǝp do uǝƃɐlsǝƃɹǝʌo sı uǝpɹoʍ ǝʇ ɯnɹoɟɐʇƃ uɐʌ ǝɾpɐɐlqʞǝǝʍ ǝʇǝıɹoʌɐɟ ʇǝɥ ɯo pɾıɹʇs ǝlǝɥ ǝp ˙uǝʞǝʍ uǝdolǝƃɟɐ ǝp pıooƃǝƃpoop ǝǝɯ ʞoo uɐp ɹǝ uɾız ǝM ˙uǝddɐɹƃpɹooʍ ɯǝʇı ʇǝɥ ɾıq ɯoʞlǝM
 6. Bierbuikje

  Op zyn Kop #7856 - Test 1, 2, 3

  ǝıʇɔɐpǝɹpɟooɥ ǝp ɹoop uǝʌǝɹɥɔsǝƃ sı ʞǝıɹqnɹ ǝzǝp uǝllnʌ uɐɐƃ uǝuunʞ ǝʍ 'ʇʞɹǝʍ ʇıp ʞO
 7. Bierbuikje

  Op zyn Kop #7856 - Mijn relatie met

  ǝıʇɔɐpǝɹpɟooɥ ǝp ɹoop uǝʌǝɹɥɔsǝƃ sı ʞǝıɹqnɹ ǝzǝp ¡ɾıɯ ɹooʌ ʇsǝǝʍǝƃ ǝpɹɐɐʍ ǝʇoɹƃ uɐʌ pɾıʇlɐ ɹǝʞǝz sı ʇǝɥ ɹɐɐɯ 'uǝɯoʞǝƃ ʇıoou ʇǝɥ sı slǝpıǝ˥ ǝʇolפ ǝp uɐʌ uǝǝ ʇǝɯ ǝıʇɐlǝɹsǝpɟǝıl uǝǝ ʇo┴ ˙ƃuılǝʞʞıʍʇuo uǝƃıǝ uɾıɯ uǝ ɾıɯ ɹooʌ uɾız sıuǝʞǝʇǝq ǝʇoɹƃ uǝǝ ɹǝǝʍ spǝǝʇs ɥɔoʇ slǝpıǝ˥ ǝʇolפ ǝllɐ ǝoɥ ɹɐɐqlǝʇsɹooʌuo sı ʇǝH ˙Nʍop ┴ɐǝq uı uǝɯǝuɹǝpuo ǝʇ uǝƃuıp ƃou ɹǝpɹǝʌ ɯo uǝpǝɥɾıɹʌ ǝp ʞoo ɾıɯ ʇɟǝǝƃ ɾıɥ uǝ ƃolq ǝp uı uǝɯɐs ɯǝɥ ʇǝɯ ʞɹǝʍ ʞI ˙ɯɐǝʇ ʇǝɥ uɐɐ uǝɯǝu uǝƃoɯ ǝʇ lǝǝp ɯo pɹǝǝɹǝʌ ɹǝǝz ʞı uǝq ɯǝɥ ɹǝpuO ˙ʇız spǝǝʇs ƃou nu ɹǝ ǝıp ǝɾʞınqɹǝıq lǝpıǝ˥ ǝʇolפ ǝp ɯɐʍʞ ɐuɹɐɐp ˙uǝpɹoʍ uǝız sǝɔɔns ʇooɹƃ uǝǝ ʇoʇ uǝʇɔǝɾoɹd ǝlǝʌ ʞı qǝɥ ossɾıפ ʇǝɯ ʞoO ˙uɾız uoʞ pıl pǝoƃ uǝǝ ǝʇsǝq ʇǝɥ ʞı ǝoɥ ɹǝʌo uǝzǝıʌpɐ ǝlloʌǝpɹɐɐʍ ʞoo ɾıɯ ɟɐƃ ɾıɥ uǝ uǝop uoʞ ɾıɥ ʇɐʍ ɹǝʌo uǝzǝıʌpɐ ɯǝɥ ɟɐƃ 'ɯǝɥ ʇǝɯ lǝǝʌ ǝʇʇɐɐɹd ʞI ˙uǝop ǝʇ ǝpɟlǝzʇǝɥ ɹǝǝʍ ɯo uɐld uɐʌ ʞı sɐʍ pɹǝʍ lǝpıǝ˥ ǝʇolפ ossɾıפ ɹǝʇɐl uǝoʇ uǝ pɹǝǝɹǝʌ puǝʇʇǝzʇuo ɾıɯ ǝplǝoʌ ʞI ˙ʇǝzuı uɾıɯ ǝpɹǝǝpɹɐɐʍ ɾıɥ uǝ uǝuɾıʇsǝɟɯɐds plǝǝqɹooʌɾıq ɾıq ǝpɹǝǝʇsıssɐ ʞI ˙ɯǝɥ ʇǝɯ ʇɔɐʇuoɔ uı ɹǝǝɯ spǝǝʇs ʞı ɯɐʍʞ oz uǝ uǝʇɔǝɾoɹd ǝsɹǝʌıp ɹooʌ uɐɐ ɾıɯ ǝpplǝɯ ʞI ˙uǝuǝıp uoʞ ɹǝʇǝq lǝpıǝ˥ ǝʇolפ ǝp ʞı ʇɐpoz uǝʞɹǝʍ ǝʇ doɹǝƃoɥ ǝɯ ɯo sǝıʇıqɯɐ ǝp lɐ uǝoʇ pɐɥ ʞı ǝuǝɔs ƃuɐƃ ǝp uı uoosɹǝd uıǝlʞ uǝǝ ƃou ʞı sɐʍ lɐ ʞoo 'lǝǝʌ ɯǝɥ ǝpɹǝpuoʍǝq ʞI ˙lǝpıǝ˥ ǝʇolפ ǝp ƃou {0}ʇsɐɟᄅ sɐʍ ㄥ00ᄅ uı ʇɥɔıɹǝƃdo pɹǝʍ Nʍop ┴ɐǝq uǝo┴ ˙Nʍop ┴ɐǝq uɐʌ ɹɐɐɾ ǝʇsɹǝǝ ʇǝɥ uı uǝuuǝʞ ɯǝɥ ǝpɹǝǝl ʞI ˙ʇǝop ɾıɥ ʇɐʍ sǝllɐ ɾıq uǝʞʞoɹʇǝq ǝɯ ʞı lǝoʌ uǝ ɯǝɥ ʇǝɯ uǝpuoqɹǝʌ ʍnɐu ʞı uǝq ƃɐp uǝ ɹɐɐɾ spuıs l∀ ˙lǝpıǝ˥ ǝʇolפ ǝp ʇǝɯ ǝıʇɐlǝɹ uɾıɯ ɹǝʌo uǝqqǝɥ ʇǝɥ ʞı ɐƃ ǝıʇıpǝ ǝzǝp uI ˙ʇǝɯ ǝıʇɐlǝɹ uɾıW
 8. Bierbuikje

  Op zyn Kop #7856 - Agenda

  ǝıʇɔɐpǝɹpɟooɥ ǝp ɹoop uǝʌǝɹɥɔsǝƃ sı ʞǝıɹqnɹ ǝzǝp ʞuıl :ɔıdoʇ ʇuǝɯʇınɹɔǝɹ ʇǝɥ ɹɐɐu ʞuı˥ ¡ƃɐɐpuɐʌ 'uɐɐ ǝɾ plǝW ¡uoıʇɐɹodɹoƆ ǝsʇooɹƃ ǝzǝp uɐʌ ʇın lǝǝp ʞɐɐW ¡ʇɹǝʌoɹǝʌ ʎʇıƆ ǝɔıΛ uɐʌ %08 lɐ ʇuǝɯoɯ ʇıp do Nʍop ┴ɐǝq ʇɟǝǝɥ pıǝlǝq ʇǝɥ ʇǝW ˙uǝɹoɥǝq uǝʇsɟǝıʇɔɐ ǝp ʇoʇ ɹǝıɥ ɾız ʇɐp uǝƃƃǝz ʇsnɹǝƃ uɐʞ Nʍop ┴ɐǝq ˙uǝɹǝoʌ ǝʇ sɹɐʍƃuɐפ sƃuɐƃ ǝp uǝssnʇ ʇǝɯ ɯo ƃuılǝopǝq ǝp ʇǝɥ sı ɯǝǝʇsʎs ƃuɐפ ǝʍnǝıu ʇǝɥ uɐʌ ƃuıɹǝoʌuı ǝp ʇǝW sɹɐʍƃuɐפ ¡uǝʇsod ǝʇ lǝǝʌ ƃuɐl puǝʞǝǝʍ uǝǝ ɹɐɐʞlǝ ʇǝɯ uǝɯɐs ɯo uǝlǝɯɐzɹǝʌ ɯnɹoɟqns Nʍop ┴ɐǝq ʇǝɥ uı ɥɔız uǝpǝlɯnɹoɟ ǝllɐ ɾıqɹɐɐʍ uɾıʇsǝɟɯɐdS uǝǝ ɹǝ sı pɾıʇ lǝǝʌoz ǝp uı suǝƎ ˙ʇʞɹǝɯǝƃdouo ʇǝıu Nʍop ┴ɐǝq ɟǝǝlq ɯnɹoɟ ʇǝɥ do ʞoO ¡ǝuǝɔS ƃolq ǝp ʇın uɐɐls ǝʇ ƃǝʍ ʇǝıu ƃɐp uǝ ɹɐɐɾ spuıs lɐ Nʍop ┴ɐǝq sı ,ʇuǝɯƃɐɹℲ ʇǝH, ƃıpɹooʍuǝƃǝʇ uǝ ǝɾʞınqɹǝıq ┴ɐǝq, ',ʎpɐɹqɹɐq ɹoʇɔop, ',dO ʇ, ʇso˥ ǝsnoW ʎǝʞɔıW, slɐ sɯǝʇı ʇǝW ¡uɐɐʇsɹǝʌ ǝʇ lǝʍ ʇıǝʇılɐʍʞ doʇ uǝǝ uɐʌ uǝʇɔǝɾoɹԀ ˙uǝɹǝoʌ ǝʇ ʇın uǝʇɔǝɾoɹd ɹɐɐɥ ɯo ǝʇɯınɹ ɹǝǝɯ ƃou ƃuɐƃ ǝp ƃǝǝɹʞ ɯnɹoɟqns uǝǝ uɐʌ ǝxnl ǝp ʇǝW ˙ɯnɹoɟ ʇǝɥ uɐʌ suoıʇɐɹodɹoɔ ǝp ʇoʇ Nʍop ┴ɐǝq ʇɹooɥǝq uǝıpspuıS ˙ǝuǝɔsƃuɐƃ ǝp uɐʌ ƃuɐƃ ǝʇsǝq ʇoʇ uǝzoʞɹǝʌ Nʍop ┴ɐǝq pɹǝʍ 800ᄅ uɐʌ ɹɐɐɾɹooʌ ʇǝɥ uI dɐɥɔsuoıʇɐɹodɹoƆ ˙ǝpʍnoqdo ǝıʇɐʇndǝɹ ǝɥɔsıʇsɐʇuɐɟ uǝǝ Nʍop ┴ɐǝq ʇɐpɹooʌ ƃuɐl ʇǝıu ʞoo uɐp ǝpɹnnp ʇǝɥ uǝ ǝoʇ ǝɹɹǝʌ uǝ ǝuıǝɥ uɐʌ uǝpǝl ǝp uǝpɯooɹʇs uǝǝʇǝɯ l∀ ˙ǝʇʞɐɐɯuɐɐ ƃuɐƃ ǝp {0}ʇsɐɟᄅ uǝoʇ ㄥ00ᄅ snʇsnƃn∀ ㄥᄅ do lɐɐɯǝllɐ uoƃǝq ʇǝH ˙ǝuǝɔS ƃuɐפ ǝpǝoƃ uǝǝ ɹooʌ uı ㄥ00ᄅ spuıs lɐ ɥɔız ʇǝz Nʍop ┴ɐǝq ˙uǝqqǝɥ ǝʇ ɹǝʌo ʇǝɥ ɯo ɐpuǝƃ∀ ǝp do Nʍop ┴ɐǝq ʇɐɐʇs ʞǝǝʍ ǝzǝp ˙ɐpuǝƃ∀ ǝp ɾıq ɯoʞlǝM ǝuuıƃǝq uǝp uI
 9. Bierbuikje

  Op zyn Kop #7856 - Test Eenander

  ǝıʇɔɐpǝɹpɟooɥ ǝp ɹoop uǝʌǝɹɥɔsǝƃ sı ʞǝıɹqnɹ ǝzǝp ¡ʞɹǝʍʞuǝp lǝǝʌǝʇ ɹǝpuoz ǝɾpɐɐlq ƃıʇsnɹ uǝǝ uooʍǝפ ˙sı pɐlq ǝʇǝıɹoʌɐɟ ʍnoɾ ʞoo snp ʇɐʍ 'ɹǝǝʍlɐ ʞoo ɹɐɐp NMO ǝp sı ʇʞɹǝʍǝƃʇın sı ɹǝʇɐʞ ǝp ʇɐpɹooʌ uƎ ¡oʇʇoɯ ʍnoɾ sı uǝdınz 'uǝzǝl Ⅎ∀W sʞıN ¡ƃǝoɹʞ ǝp uı ɾıɾ ʇız puoʌɐƃɐpɹǝʇɐz dO ¿uǝʇund 8ㄣ ǝp uǝ Ɛ ǝp uǝssn┴ ¡pǝq do suɐɐƃɹoop uǝǝɹǝpǝı ʇƃıl uɐp 'noɾ ɹooʌ sʇǝıu sı puoʌɐ ƃɐpuoZ ¡Ⅎ∀W ǝʍnǝıu ǝp ɹooʌ doʇdɐl ǝp ɹooʌ uǝlʇʇǝs uɐɐƃ ǝʇ pǝoƃ uǝʌǝ suǝǝ uǝ uǝʞʞɐd ǝʇ s,ɐpuıd ǝɾʞɐq uǝǝ uǝʌǝ puoʌɐƃɐpɹǝʇɐz do ɯo sı sǝıʌpɐ suO ¡ɹǝzǝl Ⅎ∀W ǝʇɥɔǝ uǝǝ ʇuǝq ɾıſ ¿uǝʇund Ɛ ǝp uǝ 0 ǝp uǝssn┴ --------------------------------------------------------------------------------- uǝʇund 0Ɛ - pɟǝǝlǝq ʇund Ɩ - ɥɔsıʇıɹʞ ¿pɟǝǝlǝq ɹɐɐɯ ɟɾılq ɟo ɥɔsıʇıɹʞ uɐʌ ǝɾ noH ʇund Ɩ - ǝǝN uǝʇund ƐƖ - ɐſ ¿ƃǝoɹʞ ǝp uı suɐɐƃɹoop puoʌɐƃɐpɹǝʇɐz do ǝɾ ʇıZ ʇund Ɩ - uǝɹǝpoW uǝʇund ϛ - lǝǝuoıʇıpɐɹ┴ ¿uɹǝpoɯ ɟo lǝǝuoıʇıpɐɹʇ ǝɾ uǝq ¡ʇsɐd ɹǝpuɐ uǝǝ ɾıq ǝʇsǝq ʇǝɥ pɐlqʞǝǝʍ ɯnɹoɟɐʇƃ ʞlǝʍ uǝʇsǝʇ ǝʍ uɐɐƃ ʞǝǝʍ ǝzǝp ˙sı ʇʞıɥɔsǝƃ ʇsǝǝɯ ʇǝɥ ǝuǝƃǝıp ɹooʌ ʇɐʍ uǝlɐdǝq ʇɐɐƃ ǝıp ɹooʌ uǝ ʇʞɐd ƃuıʌǝƃɯo ǝʇsɐɐu ǝɾ ʇın uoosɹǝd uǝǝ ǝɾ ʇɐp ƃuılǝopǝq ǝp ʇǝɥ sı ɯǝʇı ʇıp uI ˙ɹǝpuɐuǝƎ ʇsǝ┴ ɾıq ɯoʞlǝM
 10. Bierbuikje

  Op zyn Kop #7856 - Om te missen

  ǝıʇɔɐpǝɹpɟooɥ ǝp ɹoop uǝʌǝɹɥɔsǝƃ sı ʞǝıɹqnɹ ǝzǝp ¡ǝıʇıpǝ ǝpuǝƃloʌ lǝǝnʇuǝʌǝ uǝǝ ɾıq uǝız ǝʇ ɹǝǝʍ ǝɾ uǝdoɥ ɾıM ˙ɹǝǝʍ uɐp ʇǝɥ sɐʍ ʇıp ˙uǝʞǝʞǝƃ ʇǝıu ʞoo uɐp uǝqqǝɥ ɾıʍ ˙˙ɐɾɹɐɐɯ 'lǝspɐɐɹ uǝǝ suo sı uǝƃuǝɹq uǝuunʞ ʇɟǝǝɥ ɹǝʌoz ʇǝɥ ʇɐM ˙pɐlq spıʌɐpoɹpuɐN uɐʌ ǝıʇıpǝ uǝʞǝʞǝq sʇɥɔǝls ǝp ǝoʇ nu ʇoʇ ʇıp ʇʞɾıl uǝʌɾıɹɥɔs uɐʌ ʇuǝɯoɯ ʇǝɥ do uǝƃuıƃıʇɥɔızǝq ㄣㄣ ʇǝW Ⅎ∀W - ˙ʞɾılɹnnʇɐu ǝpɹooɥ ɟlǝz sǝlndnɹɔS suɐS ɾıq ǝɾ ɾızuǝʇ Ɩ ɹǝɯɯnu ʇıʍlǝop uǝǝʇǝɯ ǝɾ sɐʍ ɯɐʍʞ ɹǝʌɹǝs ǝp uı ǝɾ ɹǝǝuuɐM ˙uǝʇɥɔɐʍ ǝʇ do puɐɯǝıu ʇız ɹɐɐp uǝ,∀┴W ƃuıƃıuǝɹǝʌ SS ǝp ʇǝɯ uǝɯɐS uǝʇuǝɯǝuǝʌǝ ∀┴W sǝlndnɹɔS suɐS - ¡uǝop ǝʇ uɐɐ ǝpɟǝoɥ ɹooʌ ʇǝıu ɹǝʇndɯoɔ ǝɾ ɾıɾ ɹɐɐʍ pɯosǝƃdo sǝllɐ ɾıʍ uǝqqǝɥ ʞǝǝʍ ǝlǝɥ ǝp uɐΛ ¡lɐɐɯǝllɐ ʇǝɥ ǝɾ sǝǝl ɯǝʇı ʇıp uI ¿uǝʌɾılq ǝʇ sınɥʇ ɹooʌ ɯo pɹɐɐʍ ǝʇıǝoɯ ǝp ʇǝıu ʇɥɔǝ nou sɐʍ ʇɐM ¿uǝssıɯ uǝuunʞ ʞǝǝʍ ǝzǝp ǝɾ pɐɥ ʇɐM
×
×
 • Create New...