Jump to content

Beat Down Blog

  • entries
    150
  • comments
    864
  • views
    89,606

Op zyn Kop #7856 - Om te missen


Bierbuikje

539 views

 Share

kopOmtemissen_zpsd732d470.png

ǝıʇɔɐpǝɹpɟooɥ ǝp ɹoop uǝʌǝɹɥɔsǝƃ sı ʞǝıɹqnɹ ǝzǝp

¡ǝıʇıpǝ ǝpuǝƃloʌ lǝǝnʇuǝʌǝ uǝǝ ɾıq uǝız ǝʇ ɹǝǝʍ ǝɾ uǝdoɥ ɾıM ˙ɹǝǝʍ uɐp ʇǝɥ sɐʍ ʇıp

˙uǝʞǝʞǝƃ ʇǝıu ʞoo uɐp uǝqqǝɥ ɾıʍ ˙˙ɐɾɹɐɐɯ 'lǝspɐɐɹ uǝǝ suo sı uǝƃuǝɹq uǝuunʞ ʇɟǝǝɥ ɹǝʌoz ʇǝɥ ʇɐM ˙pɐlq spıʌɐpoɹpuɐN uɐʌ ǝıʇıpǝ uǝʞǝʞǝq sʇɥɔǝls ǝp ǝoʇ nu ʇoʇ ʇıp ʇʞɾıl uǝʌɾıɹɥɔs uɐʌ ʇuǝɯoɯ ʇǝɥ do uǝƃuıƃıʇɥɔızǝq ㄣㄣ ʇǝW

Ⅎ∀W -

˙ʞɾılɹnnʇɐu ǝpɹooɥ ɟlǝz sǝlndnɹɔS suɐS ɾıq ǝɾ ɾızuǝʇ Ɩ ɹǝɯɯnu ʇıʍlǝop uǝǝʇǝɯ ǝɾ sɐʍ ɯɐʍʞ ɹǝʌɹǝs ǝp uı ǝɾ ɹǝǝuuɐM ˙uǝʇɥɔɐʍ ǝʇ do puɐɯǝıu ʇız ɹɐɐp uǝ,∀┴W ƃuıƃıuǝɹǝʌ SS ǝp ʇǝɯ uǝɯɐS

uǝʇuǝɯǝuǝʌǝ ∀┴W sǝlndnɹɔS suɐS -

¡uǝop ǝʇ uɐɐ ǝpɟǝoɥ ɹooʌ ʇǝıu ɹǝʇndɯoɔ ǝɾ ɾıɾ ɹɐɐʍ pɯosǝƃdo sǝllɐ ɾıʍ uǝqqǝɥ ʞǝǝʍ ǝlǝɥ ǝp uɐΛ ¡lɐɐɯǝllɐ ʇǝɥ ǝɾ sǝǝl ɯǝʇı ʇıp uI ¿uǝʌɾılq ǝʇ sınɥʇ ɹooʌ ɯo pɹɐɐʍ ǝʇıǝoɯ ǝp ʇǝıu ʇɥɔǝ nou sɐʍ ʇɐM ¿uǝssıɯ uǝuunʞ ʞǝǝʍ ǝzǝp ǝɾ pɐɥ ʇɐM

 Share

1 Comment


Recommended Comments

De rubriek Welkom! heeft 44 bezichtigingen inderdaad, maar dat is natuurlijk niet de hele MAF. We hebben gewoon eenzelfde aantal views als de afgelopen maanden :)

Geen onwaarheden gaan verkondigen hè... :puh:

Link to comment
Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...