Jump to content

Beat Down Blog

  • entries
    150
  • comments
    864
  • views
    94,537

Op zyn Kop #7856 - Woordgrappen


Bierbuikje

895 views

kopWoordgrappen_zps29bccb62.png

ǝıʇɔɐpǝɹpɟooɥ ǝp ɹoop uǝʌǝɹɥɔsǝƃ sı ʞǝıɹqnɹ ǝzǝp

MAFioso_zps27e9b3a4.png

˙,Ⅎ∀W, ɹoop suǝǝ ,NMO, ǝɾpɹooʍ ʇǝɥ ƃuɐʌɹǝʌ 'ʇɐɐƃ ɹǝʌo ʇǝɥ ɹɐɐʍ uǝʇǝʍ ʇǝıu ǝıp uǝuǝƃǝıp ɹooΛ ˙NMO slɐ Ⅎ∀W lǝʍoz do uı ǝɾpɹooʍ ʇɹoʞ uǝǝ ʇǝɯ ɾıɥ ʇlǝǝds ,osoıNMO, lǝʇıʇsɹǝʞınɹqǝƃ uɾız ʇǝW ˙pǝuʍԀ lǝʍ ɥɔoʇ uǝddɐɹƃpɹooʍ ǝp uɐʌ ɹɐɐuuıʍ ǝʇɥɔǝ ǝp sɐʍ ǝıʇɔɐpǝɹ ǝp ɹooΛ

˙ǝƃǝʍɹǝʇɥɔɐ ɾıɥ ʇǝıl ,pǝNMOǝƃ, uɐʌ ƃuıllǝds ǝp ɹɐɐɯ 'ƃuılǝdspɹooʍ uɾız uı NMO ǝɾpɐɐlqʞǝǝʍ ʇǝɥ lɐɐɯǝǝʍʇ ʇʞınɹqǝƃ ɾıH ˙ʇolıԀɐƃǝW uɐʌ ƃuıpuǝzuı ǝɹǝpuɐ uǝƎ

˙ʇpɹoʍ pNMOǝƃ NMO ʇɐp ǝǝpı ʇǝɥ ɹǝpɹǝǝ qǝH -

˙ɹǝʇǝɯ uǝǝƃ ɹooʌ lɐʌǝƃ ɹǝpǝı uı ʇdool uız ǝp 'uɾız ʇǝoɯ ʇǝıu ɟo lǝʍ nou ɯǝɥ ʇıp ɟo ʇǝıu lǝʍ uǝʇǝʍ ǝıʇɔɐpǝɹpɟooɥ ǝp uɐʌ ɾıM ˙ㄥㄥ0Ɩ˥Ɛ uɐʌ ƃuıƃod ǝp

ʇuɾıɥɔsɹǝʌ ƃɐpɹǝʇɐz do Ⅎ∀W ʇɐp ʇǝıu lǝʍ ┴NMO ʇǝH -

¡ʇıǝʇılɐnʇɔɐ ǝp do uı ƃou ʞoo ʇlǝǝds uǝ NMO uɐʌ slɐ Ⅎ∀W uɐʌ ɯɐɐu ǝp lǝʍoz ɹǝıɥ ʇʞınɹqǝƃ ɾıH ˙ʇolıԀɐƃǝW uɐʌ ƃuıƃod ǝɹǝddɐp uǝƎ

˙ʇuɾıɥɔsɹǝʌ ƃɐpuoz do NMO ʇɐp Ⅎ∀W ɥɔo┴ -

:ɹǝpuoɹǝıɥ pɯosǝƃdo (uǝʇsʇɥɔǝls) uǝʇsǝq ǝp uǝqqǝɥ ǝM ˙uǝʞɐɯ ɹǝʌo uǝddɐɹƃpɹooʍ ʞɐɐʌ uɐʌ ɹɐɐp ǝıp uǝpǝl ǝp do uǝƃɐlsǝƃɹǝʌo sı uǝpɹoʍ ǝʇ ɯnɹoɟɐʇƃ uɐʌ ǝɾpɐɐlqʞǝǝʍ ǝʇǝıɹoʌɐɟ ʇǝɥ ɯo pɾıɹʇs ǝlǝɥ ǝp ˙uǝʞǝʍ uǝdolǝƃɟɐ ǝp pıooƃǝƃpoop ǝǝɯ ʞoo uɐp ɹǝ uɾız ǝM ˙uǝddɐɹƃpɹooʍ ɯǝʇı ʇǝɥ ɾıq ɯoʞlǝM

0 Comments


Recommended Comments

There are no comments to display.

Guest
Add a comment...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...