Jump to content

Registration Terms

Begrippen

 • GTAGames.nl: Met GTAGames.nl wordt bedoeld GTAForum.nl, WikiGTA.org en/of onderliggende websites en/of dochterwebsites en/of andere diensten die voortkomen uit GTAGames.nl. Hierbij is Joriz contactpersoon en eigenaar van GTAGames.nl.
 • Gebruikers: Alle bezoekers van GTAGames.nl, waaronder gasten en leden.
 • Gasten: Gebruikers van GTAGames.nl die nog geen lidmaatschap zijn aangegaan.
 • Leden: Alle geregistreerde gebruikers op GTAGames.nl wie een lidmaatschap of overeenkomst voor één van de diensten van GTAGames.nl heeft.Wijzigingen

GTAGames.nl heeft het recht de voorwaarden te alle tijden éénzijdig aan te passen. Als er wijzigingen plaatsvinden van de Algemene Voorwaarden zal dit tevens in de Mededelingen-sectie van GTAGames.nl worden aangekondigd. Indien de gebruiker na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van GTAGames.nl betekent dit dat de gebruiker deze wijzigingen onherroepelijk heeft aanvaard.

Regels

GTAGames.nl heeft enkele grond- en gedragsregels voor leden. Alle leden van GTAGames.nl dienen zich hieraan te houden. Een meest actuele versie van de regels is te raadplegen in het helpdocument: Regels.

Privacy & Cookies

GTAGames.nl vindt de privacy van haar gebruikers zeer belangrijk. De meest actuele versie van hoe wordt omgegaan met privacy staat beschreven in: Cookies & Privacyinformatie

Aansprakelijkheid

 • GTAGames.nl is een gemeenschap met Grand Theft Auto (GTA) als één van de hoofdonderwerpen. GTA is een gewelddadig spel met een PEGI-adviesleeftijd van 18 jaar of ouder. GTAGames.nl hanteert deze adviesleeftijd voor het forum.
 • GTAGames.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.
 • GTAGames.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 • GTAGames.nl is nimmer aansprakelijk voor de door de leden geplaatste inhoud; dit omvat onder meer het volgende:
  • Illegaal materiaal – Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend auteursrechtelijk beschermd werk, commerciële audio, video, of muziekbestanden waarvoor geen toestemming verkregen is of auteursrechten betaald zijn, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving.
  • Adultmateriaal – Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend alle pornografie, erotische foto's en plaatjes, of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip adultmateriaal is geheel de discretie van GTAGames.nl.
  • Warez – Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend software uit illegale bron, ROM's, emulatoren, etc, en de encryptie van het bovenstaande.
 •  
  • Internetcommunicatie waaronder Skype, e-mail, sms, gastenboeken, andere fora, IRC-systemen en/of andere manieren van contact via Internet.
  • Overige vormen van communicatie waaronder ook verbale en/of non-verbale communicatie.
 •  
 • GTAGames.nl is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade door het op onrechtmatige wijze terecht komen van data en/of gegevens van GTAGames.nl bij derden en de verspreiding hiervan.
 • GTAGames.nl is gerechtigd verbeteringen in of aan GTAGames.nl-systemen en/of -websites aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker. GTAGames.nl is niet aansprakelijk voor eventuele kosten, te maken of gemaakt door de gebruiker ten gevolge van deze wijzigingen.Lidmaatschap

De gebruiker mag kosteloos van het lidmaatschap van GTAGames.nl gebruik maken zolang de gebruiker akkoord gaat met de volgende punten:

 • De gebruiker respecteert de voorwaarden en de regels en komt deze na. Indien de gebruiker hier niet mee akkoord gaat mag de gebruiker geen gebruik maken van zijn lidmaatschap.
 • Indien de gebruiker minderjarig is en de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt, of onder curatele is gesteld, dan wel ten behoeve van de betrokkene een mentorschap is ingesteld, is tevens toestemming van zijn wettelijk vertegenwoordiger vereist (ouders/verzorgers).
 • De gebruiker gaat ermee akkoord niet de Nederlandse wetgeving te overtreden bij gebruik van dit forum, waaronder ook de wet van 23 september 1912, houdende nieuwe regeling van het auteursrecht (Auteurswet).
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat alle aan GTAGames.nl verzonden gegevens en bestanden voor onbepaalde tijd worden bewaard en verwerkt. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend forumberichten, persoonlijke berichten, chatberichten, downloads, afbeeldingen, foto's, e-mailadressen en IP-adressen.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat alle aan GTAGames.nl verzonden gegevens en bestanden zonder melding aan de gebruiker kunnen worden gewijzigd en verwijderd. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend forumberichten, persoonlijke berichten, chatberichten, downloads, afbeeldingen, foto's, e-mailadressen en IP-adressen.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat alle aan GTAGames.nl verzonden gegevens en bestanden geanonimiseerd kunnen worden gebruikt voor analyse en marketingdoeleinden door GTAGames.nl en haar partners.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat het bij registratie verstrekte e-mailadres en IP-adres wordt verwerkt in de Spam Monitoring Service van Invision Power Services, Inc. volgens de wetten van de Verenigde Staten van Amerika en de wetten van het Gemenebest van Virginia. De aan de Invision Power Services, Inc. verstrekte gegevens zullen na controle binnen 48 uur permanent worden verwijderd mits de verstrekte gegevens niet worden gemarkeerd als spamgebruiker. Alle gegevens die worden aangemerkt als spamgebruiker zullen voor onbepaalde tijd worden bewaard door Invision Power Services, Inc. voor het verbeteren van de Spam Monitoring Service.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat GTAGames.nl het recht heeft alle aan GTAGames.nl verzonden gegevens en bestanden te controleren op hetgeen in onze grond- en gedragsregels verboden is als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend forumberichten, persoonlijke berichten, chatberichten, downloads, afbeeldingen, foto's, e-mailadressen en IP-adressen.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat GTAGames.nl het recht heeft te allen tijde het lidmaatschap zonder opgaaf van reden op te heffen of de toegang tot GTAGames.nl te ontnemen.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord maximaal één (1) lidmaatschap te hebben bij GTAGames.nl. Indien een gebruiker meerdere lidmaatschappen aangaat zullen alle lidmaatschappen worden ontbonden en toegang tot GTAGames.nl worden ontnomen.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat het lidmaatschap enkel wordt gebruikt door een natuurlijke persoon.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat het lidmaatschap niet wordt gebruikt voor het aannemen van een valse identiteit die reputatie van andere kan beschadigen.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord nooit zijn account aan derden te verstrekken.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord nooit zonder toestemming van GTAGames.nl te melden wat er in de afgesloten gedeeltes van GTAGames.nl staat.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord geen gebruik te maken van onderdrukkingsfuncties voor bepaalde opties en/of functies op GTAGames.nl. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend advertentie blokkade software, open proxies, exit servers en Tor.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord zijn lidmaatschap niet te gebruiken voor smaad, laster en/of alle andere vormen van schade tegen GTAGames.nl.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat zijn lidmaatschap vervalt en/of de toegang tot het forum ontnomen wordt indien de gebruiker andere leden van GTAGames.nl lastigvalt. Dit geldt zowel binnen GTAGames.nl als buiten GTAGames.nl om.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat alles wat met zijn account wordt geplaatst op GTAGames.nl door de gebruiker zelf is gemaakt. Indien dit niet het geval is dient de gebruiker toestemming hiervoor te hebben van de betreffende auteur.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord dat geplaatst materiaal door de gebruiker niet privacyschendend is.
 • De gebruiker gaat ermee akkoord alle verantwoordelijkheid op zich te nemen bij al het door de gebruiker geplaatste materiaal.


Betaalde en overige lidmaatschappen

Indien de gebruiker een betaald of overig lidmaatschap heeft bij GTAGames.nl zijn extra voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden staan beschreven bij het aangaan van dit betaald of overig lidmaatschap.

Overname van informatie

Het direct en/of letterlijk overnemen van materiaal van GTAGames.nl is alleen toegestaan met toestemming van GTAGames.nl.

Copyrights

'Grand Theft Auto', 'GTA2', 'Grand Theft Auto 3', 'Grand Theft Auto III', het Grand Theft Auto III-logo, 'Grand Theft Auto Vice City', 'Grand Theft Auto: San Andreas', 'Grand Theft Auto IV', 'Grand Theft Auto Chinatown Wars', 'Grand Theft Auto V Five', 'Rockstar Games' en het 'R*'-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Rockstar Games, een onderdeel van Take-Two Interactive.

'GTAGames', 'GTAGames.nl' en het GTAGames.nl-logo zijn eigendom van GTAGames.nl. Wie inbreuk maakt op één van deze namen kan worden veroordeeld om die inbreuk onmiddellijk te staken. De rechtbank kan de inbreukmaker een dwangsom opleggen. Tevens kan een schadevergoeding tot de veroordeling behoren.

Op al het materiaal wat op deze website is geplaatst zit auteursrecht. Het materiaal mag niet worden overgenomen zonder toestemming van de oorspronkelijke auteur.

Deze voorwaarden zijn later ook na te lezen in het helpdocument: Algemene voorwaarden


Laatste wijziging: donderdag 1 augustus 2013

×
×
 • Create New...