Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'BeaT DowN'.

 • Search By Tags

  Type tags separated by commas.
 • Search By Author

Content Type


Forums

 • Forum
  • GTAGames.nl Netwerk
  • Grand Theft Auto & Red Dead
  • Overig
  • Ledenfora

Blogs

 • Mazzeltje
 • AWN
 • Marius z'n Blogje
 • .Levi.
 • OWN
 • Blog owners manual
 • WikiGTA
 • GTA Martineza
 • The Gunslingers
 • Jarno blog
 • Jowx' Blog
 • GTA2 Warzone
 • GTA-Sheep is jarig!
 • GTA Mafia Stories
 • Project's en co. - E3 Blog
 • ICT
 • Joriz Blog
 • GTAforum Verhalen
 • GFX Spot
 • The Yakuza
 • Web-dev & Programmeren
 • Rick Roll!
 • F1 News Bulletin
 • Thundertje's Blog
 • Arjen's Blog
 • The DuckDome
 • GamesThug.com
 • De Schijtlama's
 • ML Awards
 • MAF
 • Overclocking 2.0
 • blogs_blog_42
 • The Gunslingers
 • Beat Down Blog
 • LibertyKillerZ
 • PPL
 • FireFoxer
 • The Royal Guardian
 • AIRSICK Magazine.
 • De Zoepketel
 • Hoe te deleten?
 • The Covesight Community Blog
 • Fiegel's Projects
 • Gold Rush Blog
 • GTA Martineza (PUBLIC)
 • Marius z'n Blogje (PUBLIC)
 • OWN Testblog
 • OWN (PRIVATE CLUB)
 • Leeg
 • LibertyKillerZ Privé
 • Rick Roll! (PUBLIC)
 • Web-dev & Programmeren (PRIVATE CLUB)
 • Thundertje's Blog (PRIVATE)
 • Thundertje's Blog (PRIVATE CLUB)
 • FireFoxer (PRIVATE CLUB)
 • Blogs
 • Testblog
 • Wollepluis
 • Opinieblad
 • Death Blog
 • Death Inc Ledensectie
 • PC Clan Events
 • XBOX 360 Clan Events
 • CrewLife
 • Sprunk & Co Computertips
 • Graphics Blog
 • FTF Storylines archief
 • Cosily Club
 • CO-omgeving
 • Club Duck
 • Leeg
 • Forumpoker
 • Development Blog
 • Koeien en kalveren en dingen enzo
 • Covesight Propaganda
 • OWN Lustrum
 • The FL Studio Blog
 • Guard's Blog
 • JOB
 • Svenie's Blog
 • MD's Blog
 • Winning Shot
 • BBB - Bassieboy's Blog
 • Boer's Hok
 • Application Narrator
 • Phoenomena
 • Speratyal Fantasy
 • Sans Scrupules
 • The Underground
 • Everybody loves Joey
 • Sport Blog
 • Geen mening
 • Inactief
 • The Oceans Blog
 • The Oceans Kladpapier
 • The Oceans Casino
 • The Oceans Casino - Medewerkers
 • Joriz's Blog 2
 • Overig
 • Eliology
 • Top 20
 • Illuminati
 • Asphy's blog
 • Votairs blog
 • ERRWINS' Blog
 • Nick's Life in a Blog
 • Jaarboek 2016
 • WIDM
 • Michael's Fotogalerij
 • The Independent
 • The Criminal Legends Blog
 • Pit of insanity
 • De Koning
 • Idk... It's mine
 • Aron’s Schrijfkrabbels
 • Actief
 • InsideGTA
 • NicolaB's Blog
 • De Kamer van Klank
 • De Blog

Categories

 • Grand Theft Auto VI
 • Grand Theft Auto V
  • Modificaties
  • Trainers
  • Save Games
 • Grand Theft Auto IV
  • Save Games PS3
  • Save Games PC
  • HD Trailers
  • Patches
  • Modificaties
  • Editors en Tools
 • Chinatown Wars
  • PSP Save Games
 • GTA Vice City Stories
  • Save Games PSP
  • Trainers
 • GTA Liberty City Stories
  • Save Games PSP
  • Trainers & Tools
 • GTA San Andreas
  • Editors en Tools
  • Modificaties
  • Save Games Android / iOS
  • Save Games PC
  • Save Games PS2
  • Trainers
 • GTA Vice City
  • Editors en Tools
  • Trainers
  • Save Games
  • Modificaties
 • Grand Theft Auto III
  • Modificaties
  • Skins
  • Save Games
  • Trainers
  • Editors en Tools
 • GTA2
  • Editors en Tools
  • Modificaties
 • Grand Theft Auto
  • Editors en Tools
 • Handige Tools en bestanden
 • DE GROTE GTAGAMES.NL ZOMERACTIE!

Categories

 • GTA Online
 • GTA+ voordelen
 • Red Dead Online

Categories

 • Grand Theft Auto
 • Rockstar Games
 • Community
 • Red Dead Redemption
 • GTA Online Events
 • Grand Theft Auto VI

Product Groups

There are no results to display.


Find results in...

Find results that contain...


Date Created

 • Start

  End


Last Updated

 • Start

  End


Filter by number of...

 1. Bierbuikje

  Op zyn Kop #7856 - Agenda

  ǝıʇɔɐpǝɹpɟooɥ ǝp ɹoop uǝʌǝɹɥɔsǝƃ sı ʞǝıɹqnɹ ǝzǝp ʞuıl :ɔıdoʇ ʇuǝɯʇınɹɔǝɹ ʇǝɥ ɹɐɐu ʞuı˥ ¡ƃɐɐpuɐʌ 'uɐɐ ǝɾ plǝW ¡uoıʇɐɹodɹoƆ ǝsʇooɹƃ ǝzǝp uɐʌ ʇın lǝǝp ʞɐɐW ¡ʇɹǝʌoɹǝʌ ʎʇıƆ ǝɔıΛ uɐʌ %08 lɐ ʇuǝɯoɯ ʇıp do Nʍop ┴ɐǝq ʇɟǝǝɥ pıǝlǝq ʇǝɥ ʇǝW ˙uǝɹoɥǝq uǝʇsɟǝıʇɔɐ ǝp ʇoʇ ɹǝıɥ ɾız ʇɐp uǝƃƃǝz ʇsnɹǝƃ uɐʞ Nʍop ┴ɐǝq ˙uǝɹǝoʌ ǝʇ sɹɐʍƃuɐפ sƃuɐƃ ǝp uǝssnʇ ʇǝɯ ɯo ƃuılǝopǝq ǝp ʇǝɥ sı ɯǝǝʇsʎs ƃuɐפ ǝʍnǝıu ʇǝɥ uɐʌ ƃuıɹǝoʌuı ǝp ʇǝW sɹɐʍƃuɐפ ¡uǝʇsod ǝʇ lǝǝʌ ƃuɐl puǝʞǝǝʍ uǝǝ ɹɐɐʞlǝ ʇǝɯ uǝɯɐs ɯo uǝlǝɯɐzɹǝʌ ɯnɹoɟqns Nʍop ┴ɐǝq ʇǝɥ uı ɥɔız uǝpǝlɯnɹoɟ ǝllɐ ɾıqɹɐɐʍ uɾıʇsǝɟɯɐdS uǝǝ ɹǝ sı pɾıʇ lǝǝʌoz ǝp uı suǝƎ ˙ʇʞɹǝɯǝƃdouo ʇǝıu Nʍop ┴ɐǝq ɟǝǝlq ɯnɹoɟ ʇǝɥ do ʞoO ¡ǝuǝɔS ƃolq ǝp ʇın uɐɐls ǝʇ ƃǝʍ ʇǝıu ƃɐp uǝ ɹɐɐɾ spuıs lɐ Nʍop ┴ɐǝq sı ,ʇuǝɯƃɐɹℲ ʇǝH, ƃıpɹooʍuǝƃǝʇ uǝ ǝɾʞınqɹǝıq ┴ɐǝq, ',ʎpɐɹqɹɐq ɹoʇɔop, ',dO ʇ, ʇso˥ ǝsnoW ʎǝʞɔıW, slɐ sɯǝʇı ʇǝW ¡uɐɐʇsɹǝʌ ǝʇ lǝʍ ʇıǝʇılɐʍʞ doʇ uǝǝ uɐʌ uǝʇɔǝɾoɹԀ ˙uǝɹǝoʌ ǝʇ ʇın uǝʇɔǝɾoɹd ɹɐɐɥ ɯo ǝʇɯınɹ ɹǝǝɯ ƃou ƃuɐƃ ǝp ƃǝǝɹʞ ɯnɹoɟqns uǝǝ uɐʌ ǝxnl ǝp ʇǝW ˙ɯnɹoɟ ʇǝɥ uɐʌ suoıʇɐɹodɹoɔ ǝp ʇoʇ Nʍop ┴ɐǝq ʇɹooɥǝq uǝıpspuıS ˙ǝuǝɔsƃuɐƃ ǝp uɐʌ ƃuɐƃ ǝʇsǝq ʇoʇ uǝzoʞɹǝʌ Nʍop ┴ɐǝq pɹǝʍ 800ᄅ uɐʌ ɹɐɐɾɹooʌ ʇǝɥ uI dɐɥɔsuoıʇɐɹodɹoƆ ˙ǝpʍnoqdo ǝıʇɐʇndǝɹ ǝɥɔsıʇsɐʇuɐɟ uǝǝ Nʍop ┴ɐǝq ʇɐpɹooʌ ƃuɐl ʇǝıu ʞoo uɐp ǝpɹnnp ʇǝɥ uǝ ǝoʇ ǝɹɹǝʌ uǝ ǝuıǝɥ uɐʌ uǝpǝl ǝp uǝpɯooɹʇs uǝǝʇǝɯ l∀ ˙ǝʇʞɐɐɯuɐɐ ƃuɐƃ ǝp {0}ʇsɐɟᄅ uǝoʇ ㄥ00ᄅ snʇsnƃn∀ ㄥᄅ do lɐɐɯǝllɐ uoƃǝq ʇǝH ˙ǝuǝɔS ƃuɐפ ǝpǝoƃ uǝǝ ɹooʌ uı ㄥ00ᄅ spuıs lɐ ɥɔız ʇǝz Nʍop ┴ɐǝq ˙uǝqqǝɥ ǝʇ ɹǝʌo ʇǝɥ ɯo ɐpuǝƃ∀ ǝp do Nʍop ┴ɐǝq ʇɐɐʇs ʞǝǝʍ ǝzǝp ˙ɐpuǝƃ∀ ǝp ɾıq ɯoʞlǝM ǝuuıƃǝq uǝp uI
 2. Bierbuikje

  Op zyn Kop #7856 - Test Eenander

  ǝıʇɔɐpǝɹpɟooɥ ǝp ɹoop uǝʌǝɹɥɔsǝƃ sı ʞǝıɹqnɹ ǝzǝp ¡ʞɹǝʍʞuǝp lǝǝʌǝʇ ɹǝpuoz ǝɾpɐɐlq ƃıʇsnɹ uǝǝ uooʍǝפ ˙sı pɐlq ǝʇǝıɹoʌɐɟ ʍnoɾ ʞoo snp ʇɐʍ 'ɹǝǝʍlɐ ʞoo ɹɐɐp NMO ǝp sı ʇʞɹǝʍǝƃʇın sı ɹǝʇɐʞ ǝp ʇɐpɹooʌ uƎ ¡oʇʇoɯ ʍnoɾ sı uǝdınz 'uǝzǝl Ⅎ∀W sʞıN ¡ƃǝoɹʞ ǝp uı ɾıɾ ʇız puoʌɐƃɐpɹǝʇɐz dO ¿uǝʇund 8ㄣ ǝp uǝ Ɛ ǝp uǝssn┴ ¡pǝq do suɐɐƃɹoop uǝǝɹǝpǝı ʇƃıl uɐp 'noɾ ɹooʌ sʇǝıu sı puoʌɐ ƃɐpuoZ ¡Ⅎ∀W ǝʍnǝıu ǝp ɹooʌ doʇdɐl ǝp ɹooʌ uǝlʇʇǝs uɐɐƃ ǝʇ pǝoƃ uǝʌǝ suǝǝ uǝ uǝʞʞɐd ǝʇ s,ɐpuıd ǝɾʞɐq uǝǝ uǝʌǝ puoʌɐƃɐpɹǝʇɐz do ɯo sı sǝıʌpɐ suO ¡ɹǝzǝl Ⅎ∀W ǝʇɥɔǝ uǝǝ ʇuǝq ɾıſ ¿uǝʇund Ɛ ǝp uǝ 0 ǝp uǝssn┴ --------------------------------------------------------------------------------- uǝʇund 0Ɛ - pɟǝǝlǝq ʇund Ɩ - ɥɔsıʇıɹʞ ¿pɟǝǝlǝq ɹɐɐɯ ɟɾılq ɟo ɥɔsıʇıɹʞ uɐʌ ǝɾ noH ʇund Ɩ - ǝǝN uǝʇund ƐƖ - ɐſ ¿ƃǝoɹʞ ǝp uı suɐɐƃɹoop puoʌɐƃɐpɹǝʇɐz do ǝɾ ʇıZ ʇund Ɩ - uǝɹǝpoW uǝʇund ϛ - lǝǝuoıʇıpɐɹ┴ ¿uɹǝpoɯ ɟo lǝǝuoıʇıpɐɹʇ ǝɾ uǝq ¡ʇsɐd ɹǝpuɐ uǝǝ ɾıq ǝʇsǝq ʇǝɥ pɐlqʞǝǝʍ ɯnɹoɟɐʇƃ ʞlǝʍ uǝʇsǝʇ ǝʍ uɐɐƃ ʞǝǝʍ ǝzǝp ˙sı ʇʞıɥɔsǝƃ ʇsǝǝɯ ʇǝɥ ǝuǝƃǝıp ɹooʌ ʇɐʍ uǝlɐdǝq ʇɐɐƃ ǝıp ɹooʌ uǝ ʇʞɐd ƃuıʌǝƃɯo ǝʇsɐɐu ǝɾ ʇın uoosɹǝd uǝǝ ǝɾ ʇɐp ƃuılǝopǝq ǝp ʇǝɥ sı ɯǝʇı ʇıp uI ˙ɹǝpuɐuǝƎ ʇsǝ┴ ɾıq ɯoʞlǝM
 3. Bierbuikje

  Op zyn Kop #7856 - Om te missen

  ǝıʇɔɐpǝɹpɟooɥ ǝp ɹoop uǝʌǝɹɥɔsǝƃ sı ʞǝıɹqnɹ ǝzǝp ¡ǝıʇıpǝ ǝpuǝƃloʌ lǝǝnʇuǝʌǝ uǝǝ ɾıq uǝız ǝʇ ɹǝǝʍ ǝɾ uǝdoɥ ɾıM ˙ɹǝǝʍ uɐp ʇǝɥ sɐʍ ʇıp ˙uǝʞǝʞǝƃ ʇǝıu ʞoo uɐp uǝqqǝɥ ɾıʍ ˙˙ɐɾɹɐɐɯ 'lǝspɐɐɹ uǝǝ suo sı uǝƃuǝɹq uǝuunʞ ʇɟǝǝɥ ɹǝʌoz ʇǝɥ ʇɐM ˙pɐlq spıʌɐpoɹpuɐN uɐʌ ǝıʇıpǝ uǝʞǝʞǝq sʇɥɔǝls ǝp ǝoʇ nu ʇoʇ ʇıp ʇʞɾıl uǝʌɾıɹɥɔs uɐʌ ʇuǝɯoɯ ʇǝɥ do uǝƃuıƃıʇɥɔızǝq ㄣㄣ ʇǝW Ⅎ∀W - ˙ʞɾılɹnnʇɐu ǝpɹooɥ ɟlǝz sǝlndnɹɔS suɐS ɾıq ǝɾ ɾızuǝʇ Ɩ ɹǝɯɯnu ʇıʍlǝop uǝǝʇǝɯ ǝɾ sɐʍ ɯɐʍʞ ɹǝʌɹǝs ǝp uı ǝɾ ɹǝǝuuɐM ˙uǝʇɥɔɐʍ ǝʇ do puɐɯǝıu ʇız ɹɐɐp uǝ,∀┴W ƃuıƃıuǝɹǝʌ SS ǝp ʇǝɯ uǝɯɐS uǝʇuǝɯǝuǝʌǝ ∀┴W sǝlndnɹɔS suɐS - ¡uǝop ǝʇ uɐɐ ǝpɟǝoɥ ɹooʌ ʇǝıu ɹǝʇndɯoɔ ǝɾ ɾıɾ ɹɐɐʍ pɯosǝƃdo sǝllɐ ɾıʍ uǝqqǝɥ ʞǝǝʍ ǝlǝɥ ǝp uɐΛ ¡lɐɐɯǝllɐ ʇǝɥ ǝɾ sǝǝl ɯǝʇı ʇıp uI ¿uǝʌɾılq ǝʇ sınɥʇ ɹooʌ ɯo pɹɐɐʍ ǝʇıǝoɯ ǝp ʇǝıu ʇɥɔǝ nou sɐʍ ʇɐM ¿uǝssıɯ uǝuunʞ ʞǝǝʍ ǝzǝp ǝɾ pɐɥ ʇɐM
 4. Bierbuikje

  GTA Fragment #4

  Uitleg Het GTA Fragment! In dit spel is het de bedoeling dat je op zoek gaat naar de positie van de cameraman (of cameravrouw) van het bovenstaande fragment. Het fragment kan gemaakt zijn in alle gta's op iedere mogelijke plek. Een beetje gta kenner weet al deze plekjes natuurlijk wel, maar kun jij je daar tussen scharen? Meer uitleg We houden een leuk ranglijstje bij en de winnaar krijgt een luchtgitaar. Je kunt de positie van de cameraman aangeven door middel van een stipje te zetten op de snapmap. Daarmee verdien je 2 punten (mits je de eerste bent), maar voor het betere werk maak je zelf een foto van de plek waar de foto is genomen, daarmee verdien je 3 punten (ook mits je de eerste bent). Als je niet als eerste bent maar toch een foto inlevert van deze plek kun je 1 punt verdienen. Meerdere keren inleveren mag wel, maar alleen aan de eerste inzending worden punten toegekend. Zoek ze! BeaT DowN Ranglijst @Basssss: 5 punten (winnaar van de luchtgitaar in de virtuele stand) @NandroDavids: 2 punten @Foreigner97: 2 punten
 5. Bierbuikje

  Sans Scrupules genadeloos onderuit

  Vorige week op 4 mei startten de leiders van Sans Scrupules tegen BeaT DowN een pathetic war zoals dat zo cool heet. Het was de bedoeling om een week lang geen smileys te posten en als je dat wel deed was dat een punt voor de tegenpartij. De leiders Spacycolours, Pwned., Foreigner97 en thebig (waren ze dat allemaal, of ben ik er een paar vergeten?) waren enigszins gespannen alvorens ze de gangwar aangingen, het is dan ook niet niks om je met de grootste gang van het forum te mogen meten. Tussen alle zenuwen door vergaten de leaders om hun eigen leden in te lichten en het eerste conflict was er dan ook al voordat het nog moest gebeuren. -Messiax- was het er niet mee eens om een week lang de emoticons op een laag pitje te zetten en vanuit de Sans Scrupules leiding was dan ook al snel een 'subtiele opmerking' om hem dan maar uit de gang te kicken. De saamhorigheid bij Sans Scrupules was ver te zoeken, maar ondanks alles waren ze toch bereid zich de komende week in een hel te gooien. Op de afgesproken datum en tijd, 6 mei 00:00, ging de gangwar van start. Na 1 dag was het eigenlijk al overduidelijk wie zou winnen. Sans Scrupules stond toen namelijk al achter met 5 tegen 0. Op dag 2 was het ietsje erger voor de lantaarnpalen, namelijk 7 - 0. Hoopvolle woorden van de toen nog naïeve leider. Op dag 3 was het weer ietsje erger voor de straatverlichters, namelijk 16 - 1. Maar de olielampen vereniging besloot in de avond van de tweede dag er een eind aan te breiden. Bang voor een grote nederlaag besloot SpacyColours vroegtijdig de gangwar te beëindigen en deed daarmee als laatste het licht uit. De 'officiële eindstand' was uiteindelijk 16 - 1, natuurlijk voor BeaT DowN, maar de officiële einddatum van de gangwar was in eerste instantie 12 mei om precies 23:59 en dat is toch waar wij het meeste waarde aan hechten. BeaT DowN is achter de schermen doorgegaan met het zoeken naar emoticons en zo komen wij uit op een officiële eindstand van: (And remember: een fout van de één is een punt voor de ander. Sans Scrupules met 117 fouten is 117 punten voor BeaT DowN.) Alle geposte emoticons van beide gangs zijn terug te vinden in het onderstaande blogitem.
 6. Bierbuikje

  Sans Scrupules genadeloos onderuit (2)

  De geposte emoticons met betrekking tot het bovenstaande artikel. BeaT DowN (25) Sans Scrupules (117)
 7. Bierbuikje

  GTA Fragment #3

  Uitleg Het GTA Fragment! In dit spel is het de bedoeling dat je op zoek gaat naar de positie van de cameraman (of cameravrouw) van het bovenstaande fragment. Het fragment kan gemaakt zijn in alle gta's op iedere mogelijke plek. Een beetje gta kenner weet al deze plekjes natuurlijk wel, maar kun jij je daar tussen scharen? Meer uitleg We houden een leuk ranglijstje bij en de winnaar krijgt een luchtgitaar. Je kunt de positie van de cameraman aangeven door middel van een stipje te zetten op de snapmap. Daarmee verdien je 2 punten (mits je de eerste bent), maar voor het betere werk maak je zelf een foto van de plek waar de foto is genomen, daarmee verdien je 3 punten (ook mits je de eerste bent). Als je niet als eerste bent maar toch een foto inlevert van deze plek kun je 1 punt verdienen. Meerdere keren inleveren mag wel, maar alleen aan de eerste inzending worden punten toegekend. Zoek ze! BeaT DowN Ranglijst @Basssss: 5 punten (winnaar van de luchtgitaar in de virtuele stand) @NandroDavids: 2 punten
 8. Bierbuikje

  GTA Fragment #2

  Uitleg Het GTA Fragment! In dit spel is het de bedoeling dat je op zoek gaat naar de positie van de cameraman (of cameravrouw) van het bovenstaande fragment. Het fragment kan gemaakt zijn in alle gta's op iedere mogelijke plek. Een beetje gta kenner weet al deze plekjes natuurlijk wel, maar kun jij je daar tussen scharen? Meer uitleg We houden een leuk ranglijstje bij en de winnaar krijgt een luchtgitaar. Je kunt de positie van de cameraman aangeven door middel van een stipje te zetten op de snapmap. Daarmee verdien je 2 punten (mits je de eerste bent), maar voor het betere werk maak je zelf een foto van de plek waar de foto is genomen, daarmee verdien je 3 punten (ook mits je de eerste bent). Als je niet als eerste bent maar toch een foto inlevert van deze plek kun je 1 punt verdienen. Meerdere keren inleveren mag wel, maar alleen aan de eerste inzending worden punten toegekend. Zoek ze! BeaT DowN Ranglijst @Basssss: 3 punten (winnaar van de luchtgitaar in de virtuele stand) @NandroDavids: 2 punten
 9. Bierbuikje

  De Mokerslag #9001 - (niet zo) Welkom!

  Deze rubriek is geschreven door de hoofdredactie Hallo, en niet welkom bij een nieuwe editie van De Mokerslag. We hebben er totaal geen zin in en onze redacteurs hebben in de tijd dat ze niet met hun door ons opgelegde dwangarbeid bezig waren wat kwantitatieve rubrieken geschreven. Zo hebben we een interview met de mooiboy van GTAForum, MegaPilot, en onze eigen ''Gang Members Strippen ''. Natuurlijk denken wij als ervaren corporation niet alleen aan onszelf maar ook aan andere mensen én onthullen we wat er in de ondertitels van leden zou staan als ze echt iets erin zouden zetten wat ze zijn/waren. En als laatste blikken we achteruit. We zijn helemaal tegen DE systeem in. We hopen dat je niet zult genieten van deze editie! De hoofdredactie
 10. Bierbuikje

  De Mokerslag #9001 - Out Of Date

  Deze rubriek is geschreven door de hoofdredactie GTA IV komt bijna uit! Het is dan eindelijk zo ver, we hebben er lang op moeten wachten, maar over een maandje of 3 komt GTA IV dan eindelijk uit! We zagen natuurlijk al de website van gta iv die rockstar games juist opende om de gekte nog maar eens groter te maken. Wij van de redactie zien er al naar uit om zometeen met de console in de hand het te spelen! Enkele journalisten kregen al de kans om de game te spelen en zij waren razend enthousiast! Dutchy3010 wordt Moderator! Afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover. Op 21 Oktober werd Dutchy3010 moderator! Bekend van allerlei en nog wat dingen die haar de promotie helemaal waard maken. In het plat gebombardeerde promotie topic waren er al vele leden die haar feliciteerden wat al aangeeft dat ze ronduit populair is. Wie weet schopt deze grote meid het nog wel eens tot global moderator of zelfs administrator. Wij van de Mokerslag hebben er alle vertrouwen in! Felicitaties kunnen naar haar adres. Nieuwe Easter Egg gevonden in Vice City! Afgelopen week is er een nieuwe Easter Egg gevonden in Vice City. In het noorden van DownTown in een flat gelegen bij de Ammunition zit in een flat een heuse Easter Egg verborgen. Leden van de gta community waren verheugd met dit nieuws, maar er was nog veel onduidelijkheid over hoe deze easter egg bereikt moest worden. Daarom heeft de Mokerslag hieronder een filmpje bijgevoegd met de tutorial hoe hier te komen!
 11. Deze rubriek is geschreven door de hoofdredactie BeaTDowN denkt vanzelfsprekend aan de medemens. Zo ook aan onze blinde lezers. Daarom hebben wij speciaal voor hun een amusante rubriek gemaakt. Voel en enjoy!
 12. Bierbuikje

  De Mokerslag #9001 - De Poll

  Deze rubriek is geschreven door de hoofdredactie Het lijkt op het forum een trend: een zo groot mogelijk ego hebben. Wij besloten een stemming te houden wie nou het grootste ego heeft. Na een veel wikken en wegen kwamen wel tot de bovenstaande tien opties. Veel succes met stemmen! (Open het item om te stemmen)
 13. Bierbuikje

  De Mokerslag #9001 - Kwaken Met Cabyon

  Deze rubriek is geschreven door de hoofdredactie Welkom bij een saai interview met onze eigen MegaPilot. Een niet zo boeiend gesprek over het ontstaan van het heelal, God en MegaPilots boxershorts. 'Mirrr wil ik zeker nog eens doen.' Cabyon: Ik heb totaal geen zin in dit interview Cabyon: Echt niet MegaPilot: Ik ook niet Cabyon: Maargoed, ik heb alles over voor het meest interessante lid van heel GTAForum MegaPilot: Ik doe dit eigenlijk alleen maar omdat je het vriendelijk vroeg MegaPilot: Eindelijk iemand die het beseft Cabyon: Mensen van GTAForum willen je natuurlijk beter leren kennen MegaPilot: Verbaast me niks Cabyon: Kun je in detail je visie geven op de onstaan van het heelal/universum? MegaPilot: Nou ehm MegaPilot: Als ik serieus moet antwoorden; ik geloof dat er iets is als een opperwezen, maar een echte gelovige ben ik niet. Ik volg volledig de oerknal theorie en waar wetenschap geen zekerheid heeft, daar laat ik geloof inspringen. Iets moet de oerknal veroorzaakt hebben.. Cabyon: Dat is veel te oppervlakkig Cabyon: Niets voor niets schrijf ik ''in detail'' Cabyon: Wat voor kleur sokken denk je dat God het liefst aan heeft? MegaPilot: Euhm, ik denk dat ie het liefst roze sokken draagt met zwarte puntjes. Cabyon: Waarom juist met zwarte puntjes? MegaPilot: Omdat roze zó passé is. MegaPilot: God volgt de mode. Hij creëert ze zelfs. 'Een buikje kan geen kwaad' Cabyon: Over creëeren gesproken, hoe denk jij dat God is ontstaan? MegaPilot: Geen idee, volgens mij heeft God altijd al bestaan. Er moet iets zijn dat dit alles heeft gecreëerd, maar hoe hijzelf gecreëerd zou zijn is best twijfelachtig(net als zowat alle religies overigens). Cabyon: Denk je dat hij onder de mensen is? MegaPilot: Neen, dat denk ik niet. En als hij dat wel is, dan moet het echt wel een verrekte saddist zijn(oorlog, kanker, etc). MegaPilot: Nu ja, ergens is God sowieso een sadist. Als er een opperwezen alles geschapen heeft, dan heeft ie ook ziektes geschapen. Het nut van ziektes, oorlog, etc zie ik niet. Cabyon: Misschien zijn de namen God en Satan verkeerd overgeschreven door schrijvers van de Bijbel en zitten we nu allemaal per ongeluk Satan te aanbidden. Cabyon: Maar even terugkomend op je reactie op mijn vraag van het ontstaan van het universum Cabyon: Kun je dieper ingaan op 'daar laat ik het geloof inspringen'? MegaPilot: Wetenschap verklaart het ontstaan van het universum door de oerknal, maar het verklaart niet hoe die oerknal is ontstaan. Iets moet het toch in gang gezet hebben? Cabyon: Acht jij het mogelijk dat er iets voor de oerknal is geweest? MegaPilot: Neen. Ik denk dat er niets was voor de oerknal. MegaPilot: Komen er nu nog interessante vragen? :$ Cabyon: Jazeker. Cabyon: De volgende vraag: wat was eerder, de kip of het ei? MegaPilot: Het ei, mutaties zorgden voor de kip. MegaPilot: Mutaties in het ei welteverstaan, celdelingshizzle. Cabyon: Wat een intelligent antwoord Cabyon: Je hebt zojuist een erg moeilijk vraagstuk opgelost, geloof ik. Cabyon: Laten we verder gaan in de persoonlijke sfeer Cabyon: Hoeveel onderbroeken heb je? MegaPilot: Ff tellen MegaPilot: Om en bij de 30 boxershorts. Cabyon: Heb jij ze nou serieus lopen tellen? MegaPilot: Vlugge schatting! Cabyon: Zitten daar ook roze tussen, bij de die boxershorts? MegaPilot: Ik moet Grand Theft Auto Tom teleurstellen, het zijn allen donkere boxershorts (overwegend zwarte boxers). Cabyon: Grand Theft Auto Toms favoriete kleur is niet roze, gok ik Cabyon: Meer Adidas-zwart Cabyon: Dus je hebt indeed de favo kleuren van Tom! MegaPilot: M'n boxers zijn overwegend Puma-zwart, jammer voor 'm. Cabyon: Wat is het verschil tussen Puma en Adidas zwart? MegaPilot: Geen idee, ik probeer Grand Theft Auto Tom af te schudden(vat je 'm). Cabyon: Oeh, wat gevat! Cabyon: Die haakjes blijven er zeker instaan, want onze lezers hebben natuurlijk niet zo'n hoog intelligentiequotiënt als wij! MegaPilot: Ga je trouwens niet iets serieus vragen over mezelf? :$ Cabyon: Dadelijk! Cabyon: Eerst wil ik weten: hoezo eigenlijk MegaPilot? Waarom ben je niet Mega en ook geen Pilot? MegaPilot: Omdat ik gewoon een MegaPilot ben. Haha, even serieus nu.. Toen ik me registreerde, vloog ik veel met de Rustler in SA op m'n PS2. Pas later ben ik eigenlijk goed geworden in onder andere dogfighten met de Rustler. M'n naam klopte eigenlijk totaal niet in het begin dat ik me registreerde.. Cabyon: Dus eigenlijk neem je iedereen nog steeds in het ootje MegaPilot: Ik wil het altijd tegen je opnemen in een Rustler dogfight of dat ene MTA script van Megadreams met de Hunters. megaPilot: Of dat Baronscript, ook geniaal die speelgoedvliegtuigjes met M4's. Cabyon: Maar Brecht, je bent nog steeds niet zo goed in die dogfights Cabyon: Ik own je nog steeds keihard Cabyon: Hoe komt dat? MegaPilot: Ik wil je op elk moment van de dag verslaan hoor. Cabyon: Wie van GTAForum zou je, naast Dutchy3010, heel graag zien paaldansen? MegaPilot: Mirrr wil ik zeker nog eens doen. Cabyon: Doen? MegaPilot: Dat is iets Belgisch.."Iemand doen" betekent iemand willen ***. Cabyon: Dat bestaat niet eens MegaPilot: Het is eigenlijk iets Vlaams, mijn excuses. Cabyon: Zeg, weet je eigenlijk wel voor welke blog je word geinterviewd MegaPilot: Ja, daarom dat ik ook even wil meedelen dat Covesight echt een geweldige corporation is. Cabyon: Ik denk dat we dat wel moeten gaan censureren Cabyon: BeaTDowN is totalitair, he MegaPilot: Nederland heeft nogal een reputatie van opstandelingen op een trein te zetten, dus ik zal me maar gedeisd houden. Cabyon: Compenseert weer mooi met de Grote Oorlog van jullie, nietwaar? MegaPilot: Wat bedoel je met de Grote Oorlog? WO I? Cabyon: Correct MegaPilot: Ja ach, BE capituleerden toch later dan NL in WO II. (Ook al was dat niet de verdienste van BE zelf..) MegaPilot: Wat is er eigenlijk gebeurd in WO I dat schandelijk is voor België? Ik herinner me toch een strijdend Belgisch leger..? Cabyon: Belgium Fries werden French Fries MegaPilot: Frieten zijn van België... 'Met O-benen ga je er makkelijker in' Cabyon: Maar Brecht, heb jij eigenlijk Geschiedenis op school? MegaPilot: Natuurlijk! Cabyon: Raar dat je dan niet weet dat Nederland capituleerde niet in de WO I Cabyon: We bleven neutraal MegaPilot: Ik had het over WO II, leer lezen Cabyon: O, jeetje. Die arische Belgische snelle tekstbegripskills van jou toch, hè. Cabyon: Maar MP, moet ik nog specifiek een vraag aan je stellen, waarvan jij denkt: ach Cabyon, een supertoffe gozer! Deze ene vraag moet je echt aan mij stellen, want daar heb ik een echt een tof antwoord op! MegaPilot: Ik vind het eigenlijk opmerkelijk dat je nog niet 1 gevatte opmerking/sneer hebt gegeven jegens mijn prachtige avatar en signature. Cabyon: Waarom kies je zo'n lelijke chicks voor je avatar en signature? MegaPilot: Grapjas...Demi Lovato is een prachtige vrouw die ook nog eens goed kan zingen. Cabyon: In jouw signature is ze nogal... Cabyon: ..platgedrukt Cabyon: Hopelijk is ze dat niet in real life MegaPilot: Je bedoelt dat je haar borsten niet kan zien? Dit klinkt misschien raar uit mijn mond, maar het zijn niet de borsten die een vrouw mooi maken. Cabyon: Nee, ze zal wel leuke memmen hebben maar de afbeelding an sich is een beetje platgedrukt, lijkt het wel MegaPilot: Ze heeft inderdaad wel een mooi stelletje. Cabyon: Maar even doorgaande op je reactie: beschrijf je favoriete vrouw is. Doe het wel aan de hand van het dilemma wat ik je geef Cabyon: Zwart of rood haar? MegaPilot: Geen van beide! Cabyon: Groene of blauwe ogen? MegaPilot: Hmm, die is moeilijk. Ik heb zelf blauwe ogen dus ik denk dat ik voor groen ga. Cabyon: Vet op de heupen of vet op de buik? MegaPilot: Een buikje kan geen kwaad, dus ik kies het laatste. Cabyon: X-benen of O-benen? MegaPilot: O, kom je makkelijker in. Cabyon: He potdomme Brecht Cabyon: Kinders die dit lezen zijn nog hartstikke maagd Cabyon: Ben jij ook nog maagd? MegaPilot: Ik vind dit te persoonlijk worden. Cabyon: ''Ga je serieus niet iets vragen over mezelf? :$'' - MegaPilot in dit interview Cabyon: Dat is wel een aardige paradox, he MegaPilot: Inderdaad, maar je ging wat té intiem. Cabyon: De lezer en jij moeten naar elkaar toegroeien, MegaPilot. Cabyon: Tenslotte heb ik info gekregen dat je dacht dat ik je wou interviewen voor MAF Cabyon: Waarom?? MegaPilot: Ik had je PB niet goed gelezen. MegaPilot: Die Hard is echt een klikspaan.. Cabyon: Dat maakt mij helemaal niks uit. Cabyon: Nou goed Brecht, ik hoop dat je hier niks aan vond Cabyon: Wil je nog iemand bedanken? MegaPilot: Ja, iedereen van de geweldige corporation Covesight voor zo gezellig en goed te zijn. Cabyon: Hè jonge, kun je nou niet een keer zeggen ''Ik wil graag Cabyon, die enorm arische, knappe, getalenteerde, intelligente jongen bedanken voor dit kutinterview''? Cabyon: Daar wordt je imago wat stoerder van Cabyon: Nu lijk je een schoothondje MegaPilot: Ik wil graag Cabyon, die enorm arische, knappe, getalenteerde, intelligente jongen bedanken voor dit kutinterview. Cabyon: Ja CTRL+C CTRL+V werkt ook niet, dan lijkt het wel alsof ik je antwoorden zelf verzonnen heb Cabyon: Doe het in je eigen woorden Cabyon: En dan mag je weer terug naar je eilandje MegaPilot: Ik wil graag de geniale Cabyon, waar ik niet veel slijmwoorden aan wil spenderen, bedanken voor dit interview. Dat was het interview. Zelf nog vragen aan MegaPilot? PB 'm!
 14. Bierbuikje

  De Mokerslag #9001 - Spotlight

  Deze rubriek is geschreven door de hoofdredactie
 15. Deze rubriek is geschreven door de hoofdredactie
 16. Bierbuikje

  De Mokerslag #9001 - Rebus

  Deze rubriek is geschreven door de hoofdredactie
 17. Bierbuikje

  De Mokerslag #9001 - Ondertitels

  Deze rubriek is geschreven door de hoofdredactie Wat als ondertitels bij de posts echt zouden zeggen of betekenen wat de personen bedoelen/zijn? Wij hebben via (fitctieve) wetenschappelijke wiskunde modellen het berekend, en hieronder ziet u een paar uitkomsten.
 18. Bierbuikje

  De Mokerslag #9001 - Vorige week

  Deze rubriek is geschreven door de hoofdredactie Vorige week, een week om nooit te vergeten. Wat was er ook alweer allemaal gebeurd? Maandag 22 April Vandaag is er niets gebeurd. Dinsdag 23 April @BoerTijger vierde zijn 3 jarig forum jubileum, @DaBeast werd 23 jaar. Woensdag 24 April Dit was de laatste dag om je stem uit te brengen in de SOTM. Donderdag 25 April De laatste MOL-Test voor de deelnemers van WIDM forumeditie. Verder werd @-Matthijs- 22 jaar. Vrijdag 26 April @TomHagen vierde zijn 6 jarig forum jubileum. Zaterdag 27 April Alouds verscheen zoals we gewend zijn op zaterdag een MAF krantje. Ook was dit de laatste dag om te stemmen op Raad de Artiest. Zondag 28 April @TalkingPear werd vandaag 16 jaar en natuurlijk was daar ook de OWN! Wat een weekje, wat een weekje!
 19. Bierbuikje

  GTA Fragment #1

  Uitleg Het GTA Fragment! In dit spel is het de bedoeling dat je op zoek gaat naar de positie van de cameraman (of cameravrouw) van het bovenstaande fragment. Het fragment kan gemaakt zijn in alle gta's op iedere mogelijke plek. Een beetje gta kenner weet al deze plekjes natuurlijk wel, maar kun jij je daar tussen scharen? Meer uitleg We houden een leuk ranglijstje bij en de winnaar krijgt een luchtgitaar. Je kunt de positie van de cameraman aangeven door middel van een stipje te zetten op de snapmap. Daarmee verdien je 2 punten (mits je de eerste bent), maar voor het betere werk maak je zelf een foto van de plek waar de foto is genomen, daarmee verdien je 3 punten (ook mits je de eerste bent). Als je niet als eerste bent maar toch een foto inlevert van deze plek kun je 1 punt verdienen. Meerdere keren inleveren mag wel, maar alleen aan de eerste inzending worden punten toegekend. Zoek ze! BeaT DowN Ranglijst @Basssss: 3 punten
 20. Bierbuikje

  Het Krijtbord #2

  Het Krijtbord, een spotprent/cartoon gemaakt door mastertekenaar @Cabyon die een situatie in de gang scene weergeeft. Achterliggende informatie vindt u in de gang scene.
 21. Bierbuikje

  Het Krijtbord #1

  Het Krijtbord, een spotprent/cartoon gemaakt door mastertekenaar @Cabyon die een situatie in de gang scene weergeeft. Achterliggende informatie vindt u in de gang scene.
 22. Bierbuikje

  Step on it, BeaT DowN!

  Stem BeaT DowN in de Corporation Verkiezingen!
 23. Bierbuikje

  BeaT DowN update!

  Door @Cabyon, Co-Leader BeaT DowN 완두의 수프! Deze post is om jullie een update te geven omtrent BeaT DowN, de blog, en alles daar tussenin. Onze voormalige Glote Leidel Gijsso was al een tijd inactief dus daarom hebben we een tijdje geleden al een machtswisseling doorgevoerd: Cabyon is nu co-leader, Gijsso is nog steeds Rechtelflippel en Bierbuikje is onze Glote Leidel geworden. We hopen op deze manier de continuïteit van BeaT DowN te bewaren en zo de toekomst van de gang veilig te stellen. Nu er (deels) een frisse wind waait binnen onze gang vonden we het ook tijd dat we de blog onderhanden ging nemen. We deden er vrij weinig mee, maar intussen liggen er een aantal concrete plannen voor de blogartikelen op tafel die we graag willen gaan maken. We hebben ook de leden voor het eerst in staat gesteld om zelf suggesties te kunnen doen voor blogartikelen, met als voorbeeld het ''BeaT DowN Anthem''. Is er nog meer? Ja, eigenlijk wel. Ook buiten de blog zitten we niet stil. We hebben een soort reputatiesysteem-achtig idee binnen onze eigen gang waarmee we druk zijn en we zijn de mogelijkheden aan het bekijken om verdere activiteiten te organiseren. BeaT DowN gaat met veel zin en volle moed 2013 in!
×
×
 • Create New...